Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove obavlja poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u vezi ostvarivanja plana rada i na temelju nacrta planova rada ostalih ustrojstvenih jedinica poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, sastavlja izvješća čelniku o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja iz svoga djelokruga. Sektor vodi poslove izrade strateškog plana, prati izvršavanje aktivnosti iz strateškog plana te izrađuje izvješća sukladno Zakonu i ostalim propisima i poslove izrade financijskog plana u skladu s uputama Ministarstva financija, vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, koordinira iste s drugim ustrojstvenim jedinicama i donosi strategiju upravljanja rizicima. Koordinira i izrađuje u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama plan nabave za tekuću financijsku godinu, organizira i obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole na svim razinama korisnika proračuna koje obuhvaćaju sve transakcije, a posebice vezane na planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, javnu nabavu, računovodstvo i izvještavanje, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna u svom dijelu razdjela, izmjena i dopuna državnog proračuna, preraspodjelu planiranih sredstava tijekom proračunske godine, donosi godišnji plan izvršavanja državnog proračuna, obavlja sve poslove u vezi izvršavanja proračuna, sastavlja, analizira i podnosi razna izvješća o trošenju proračunskih sredstava, obavlja upravne i stručne poslove iz područja računovodstva, izrađuje propisana financijska izvješća, razna statistička izvješća, sukladno zakonima i ostalim propisima, prati realizaciju plana nabave, organizira, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama i brine da se sukladno zakonu provode svi poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, pismohrana, prijepisa i umnožavanja materijala, pisarnice, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, obavlja poslove vođenja evidencije o postojećim poslovnim prostorima i brine o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, obavlja poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana te odgovore na upite građana i obavlja poslove koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave.


Načelnica sektora Ivanka Kraljević, dipl.oec.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 482