Način testiranja

Izvanredno zapošljavanje

Testiranje se provodi u dvije faze.

  • U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati s liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  • U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi, a sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalo ako je to uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće prilaže se rang - lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.
U obavijesti o izboru odredit će se kandidatu primjeren rok za dostavljanje uvjerenja uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu ako u navedenom roku ne dostavi tražena uvjerenja.

Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr i na web stranici Državne geodetske uprave, dgu.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

Redovno zapošljavanje

Testiranje se provodi u dvije faze.

  • U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati s liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.
  • U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi, a sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalo ako je to uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće prilaže se rang - lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.
U obavijesti o izboru odredit će se kandidatu primjeren rok za dostavljanje uvjerenja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr i na web stranici Državne geodetske uprave, dgu.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr


Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.