Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

  • KONTAKT

Voditelj odjela Marijan Ratkajec, dipl. ing. geod.

Ulica Josipa Zorića 1        
10370 Dugo Selo    
Tel: (01) 2781 172 i (01) 2781 179 
Fax: (01) 2751 077
email: katastar.dugoselo@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.