PUK Karlovac

  • PROČELNICA PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR

Vidas Dijana, dipl. ing. geod.
e-mail:puk.karlovac@dgu.hr