Nacionalna kontaktna točka NIPP-a

www.nipp.hr

Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive.

Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, za djelotvornu primjenu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

Nacionalna kontaktna točka obavlja sljedeće poslove:

 • priprema prijedloge za strategiju i operativne programe Vlade Republike Hrvatske u području NIPP-a,

 • održava registar izvora prostornih podataka i subjekata NIPP-a,

 • objavljuje detaljan opis tema prostornih podataka,

 • uspostavlja, održava i nadzire rad geoportala NIPP-a,

 • uspostavlja i održava javnu uslugu metapodataka u sustavu geoportala NIPP-a na način koji će subjektima NIPP-a omogućiti interaktivno održavanje metapodataka iz svoje nadležnosti, radi na interoperabilnosti i, gdje je potrebno, homogenizaciji prostornih podataka,

 • koordinira i nadzire primjenu provedbenih pravila u Republici Hrvatskoj,

 • razvija i predlaže Vijeću NIPP-a program aktivnosti i mjera potrebnih za ispunjavanje uvjeta za uspostavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka,

 • priprema izvještaje o provedbi i korištenju infrastrukture prostornih podataka Europskoj komisiji i javnosti,

 • u koordinaciji s tijelima NIPP-a predlaže akte iz članka 17. ovoga Zakona,

 • surađuje s Europskom komisijom u pitanjima INSPIRE direktive,

 • izvještava subjekte NIPP-a i javnost o aktivnostima povezanim s uspostavom, održavanjem i razvojem NIPP-a,

 • prati primjenu i daje prijedloge za poboljšanje provedbe NIPP-a u praksi.

Nacionalna kontaktna točka temeljem izrađuje godišnja i trogodišnja izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za Europsku komisiju.