Obavijest o rezultatu natječaja za nabavu radova adaptacije zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku

U sklopu Projekta IISZA, u ime Državne geodetske uprave, Jedinica za provedbu projekta je u Narodnim novinama br. 67 od 12.07.2017, na internetskim stranicama Projekta i internetskim stranicama Državne geodetske uprave objavila Poziv na natječaj za nabavu radova adaptacije zgrade u PUK Sisak

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA), IBRD zajam br. 8086-HR, je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

U sklopu Projekta IISZA, u ime Državne geodetske uprave, Jedinica za provedbu projekta je u Narodnim novinama br. 67 od 12.07.2017, na internetskim stranicama Projekta i internetskim stranicama Državne geodetske uprave objavila Poziv na natječaj za nabavu radova adaptacije zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku.

Natječaj je proveden po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke: Smjernice za nabavu robe, radova i ne-savjetničkih usluga u okviru zajmova IBRD-a te kredita i darovnica IDA-e Zajmoprimaca Svjetske banke koje je Banka objavila u siječnju 2011. (Smjernice za nabavu) i bio je otvoren za sve prihvatljive ponuđače kao što je to navedeno u Smjernicama. 

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br.: 3, od 10. siječnja 2018. godine.

Obavijest o dodjeli ugovoraPisane vijesti