Ispravak teksta članka 4. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Državna geodetska uprava uputila je, dana 20.01.2017. godine, Hrvatskom saboru dopis KLASA:933-01/15-01/03 URBROJ:541-06-01/4-17-237, kojim se traži ispravak teksta članka 4. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 121/2016.

Državna geodetska uprava uputila je, dana 20.01.2017. godine, Hrvatskom saboru dopis KLASA:933-01/15-01/03 URBROJ:541-06-01/4-17-237, kojim se traži ispravak teksta članka 4. stavka 1.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 121/2016.

Obavještavamo vas da je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen dana 01.02.2017. godine u „Narodnim novinama“ broj 9/2017.Pisane vijesti