Nova uredba o tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu

Obavještavamo Vas da je dana 01. 01. 2017. godine stupio na snagu Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16), a dana 01. 02. 2017. stupila je na snagu Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) kojom su propisane opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje..

Obavještavamo Vas da je dana 01. siječnja 2017. godine stupio na snagu  Zakon o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, 115/16), a dana 01.veljače 2017. stupila je na snagu Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, 8/17) kojom su propisane opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

Navedene upravne pristojbe naplaćuju se za spise i radnje koji se obavljaju temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („ Narodne novine“,  16/07152/08124/1056/13121/16 ), i propisa donijetih na osnovu njega, a koje u skladu s navedenim Zakonom obavlja Državna geodetska uprava u svom središnjem uredu i područnim uredima za katastar i njihovim odjelima/ispostavama te nadležno tijelo za poslove katastra Grada Zagreba.

U tijeku je promjena obrazaca zahtjeva u katastarskim uredima i na internetskim stranicama Državne geodetske uprave, a vezano uz promjene u tarifnim brojevima i visini upravne pristojbe po određenim tarifama (opće i katastarske) na način da se uvaži sljedeće:

1. Zakon o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, 115/16)

Članak 4 stavak 2  „Ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.“

 2. Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, 8/17

TARIFNI BROJ

OPIS

IZNOS (kn)

1

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba (pred tijelima državne uprave, naknadne podneske za ubrzanje pokrenutog postupka, elektroničko podnošenje zahtjeva putem sustava e-Građani)

Ne naplaćuje se

2.1

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave

35,00

3.1

Na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave

35,00

4

Za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima tijela iz članka 1. Zakona o upravnim pristojbama vode službenu evidenciju, ako nije Zakonom ili ovom Uredbom drukčije propisano

20,00

6

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu

20,00

44

Za izdavanje izvoda iz katastarskih planova i drugih dijelova geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, posebnih registara, podataka dokumentacije državne izmjere, izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka

15,00

45.1

Za izdavanje izvoda iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata

10,00

45.2

Za izdavanje izvatka iz Baze zemljišnih podataka (Pristojba obuhvaća i pristojbu na zahtjev)

30,00

45.3

Za izdavanje povijesnog izvatka iz Baze zemljišnih podataka (Pristojba obuhvaća i pristojbu na zahtjev)

30,00

46

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od strane ovlaštenih osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu

Napomena: Započeti sat računa se kao cijeli

70,00

 Pisane vijesti