Implementacija Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) Državna geodetska uprava implementirala je Rješenje koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) člankom 64. stavak 1. odnosno člankom 84. stavak 1. propisuje se da se u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina/katastra zemljišta osnivanje novih katastarskih čestica provodi u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.

Sukladno navedenim odredbama Državna geodetska uprava implementirala je navedeno Rješenje u poslovne procese podržane Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra, što predstavlja jedan od značajnijih iskoraka u prikupljanju, obradi i evidentiranju podataka o nekretninama.

Pisane vijesti