Vlada RH donijela odluku o Godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 274. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijela odluku o Godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. godini za 2024. godinu.

Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. (»Narodne novine«, broj 109/21.), koji se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave i nadležni općinski sudovi. 
Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama,prostorno planiranje i gradnju,za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.

Program je objavljen na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.Pisane vijesti