Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), pod stručnim geodetskim poslovima koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina te time utječu na sigurnost u pravnom prometu nekretninama podrazumijevaju se stručni geodetski poslovi za potrebe državne izmjere, stručni geodetski poslovi za potrebe osnivanja katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture i stručni geodetski poslovi za potrebe katastra zgrada.

Stručne geodetske poslove propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije, zajednički geodetski ured i pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkog geodetskog ureda ili pravne osobe.

Sukladno članku 101. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) , ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova temeljem Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07), nastavljaju s obavljanjem poslova za koje im je izdana suglasnost Državne geodetske uprave te su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika kojim se propisuje sadržaj zahtjeva te dokumentacija koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno novom Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.

Sukladno članku 103. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) , fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 8. stavka 1. novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, mogu iznimno nastaviti trajno, dok su kao fizičke osobe upisane u Obrtni registar, obavljati poslove izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izrade elaborata katastra infrastrukture, izrade situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt te poslove iskolčenja građevina.