Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Sukladno članku 101. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) , ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova temeljem Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07), nastavljaju s obavljanjem poslova za koje im je izdana suglasnost Državne geodetske uprave te su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika kojim se propisuje sadržaj zahtjeva te dokumentacija koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno novom Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.

Sukladno članku 103. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) , fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99, 153/05 i 142/06), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 8. stavka 1. novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, mogu iznimno nastaviti trajno, dok su kao fizičke osobe upisane u Obrtni registar, obavljati poslove izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izrade elaborata katastra infrastrukture, izrade situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt te poslove iskolčenja građevina.

Stručne geodetske poslove i djelatnosti propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije, zajednički geodetski ured i pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.