Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 III_ponovljeni

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Područni uredu za katastar Pula, Odjel za katastar nekretnina Buje, za radno mjesto stručni referent za katastarske poslove, 1 izvršitelj/ica - radi povećanog opsega posla.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, odnosno do 23.02.2021. godine.