Analogni katastarski planovi

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji  sadrži podatke o:

  1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,

  2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,

  3. kućnim brojevima zgrada i

  4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju). 

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.
 
Digitalizacija tehničkog dijela katastarskog operata-podataka katastarskog plana uključivala je skeniranje listova analognih katastarskih planova. Većina katastarskih planova skenirana je rezolucijom 50 m (508 dpi), indeksiranje na 24 color bit.
Svi skenirani katastarski planovi su georeferencirani.
 
Tehnički opis

  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

  • oblik: digitalni  / analogni

  • format podataka: vektor / raster / atributni podaci

  • format isporuke: .DWG, .DXF, .SHP / .TIFF, .JPEG / .GML

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima
 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).
 
Izdavanje podataka

Zahtjev za izdavanje javnih isprava i službenih podataka katastra nekretnina

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). 
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.