Podnesite zahtjev

 
Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine« 156/2022) upravne pristojbe na zahtjev te izdavanje preslika podataka i javnih isprava se ne plaćaju.
 
Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) i Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (NN 56/23) za izdavanje dijela podataka stranka plaća stvarne troškove.
   
  Zahtjev za Uvjerenje o osobama upisanim u katastarske operate na području RH od 1.9.2022. godine
podnosi se područnim uredima za katastar odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove
Grada Zagreba neovisno o mjesnoj nadležnosti.
ZAHTJEV za izdavanje javnih isprava i službenih podataka katastra nekretnina
   
  Od 17. listopada 2022. godine, zahtjev za Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine na području  Grada Zagreba podnosi se Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 58 a, Zagreb prema mjesnoj nadležnosti.
Upute vezane za podnošenje zahtjeva Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba možete pronaći na stranicama Grada.
ZAHTJEV za Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
   

Zaštita osobnih podataka

 

JAVNE ISPRAVE

1. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
2. DIGITALNA ORTOFOTO KARTA
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
5. JAVNE ISPRAVE I SLUŽBENI PODACI KATASTRA NEKRETNINA
6. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68
7. UVJERENJE O VIDLJIVOSTI ZGRADA NA DOF-u
8. UVJERENJE - ZGRADA EVIDENTIRANA NA KATASTARSKOM PLANU ili VIDLJIVA NA HOK-u DO 21. lipnja 2011. godine
9. ZAHTJEV - IZDAVANJE POTVRDE ZOG I ZOPU
10. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKIH ELABORATA
11. KATASTAR INFRASTRUKTURE
12. ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
13. POTVRDA I UVJERENJE O KUĆNIM BROJEVIMA ZGRADA
14. PRENUMERACIJA KUĆNOG BROJA ZGRADE
15. UKIDANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
   
 

PODACI ZA PONOVNU UPORABU

1. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
2. DIGITALNA ORTOFOTO KARTA
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. TEMELJNA TOPOGRAFSKA BAZA
5. TOPOGRAFSKI PODACI 1: 1 000 000
6. DIGITALNI MODEL RELJEFA
7. STALNE TOČKE GEODETSKE OSNOVE
8. PODACI KATASTRA NEKRETNINA
9. PODACI KATASTRA INFRASTRUKTURE
10. PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNH JEDINICA
11. PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA
12. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA CRTA
13. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA TOČKA
14. REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA
15. 3D SCENE
16. LIDAR PODACI
   
 

OSTALI PODACI I TEHNIČKE RADNJE UZ PLAĆANJE STVARNIH TROŠKOVA

1. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
3. DIGITALNI MODEL RELJEFA
4. PODACI KATASTRA NEKRETNINA
5. PODACI KATASTRA INFRASTRUKTURE
6. OBAVLJANJE TEHNIČKIH RADNJI 
 
  • Identifikacija katastarske čestice
 
  • Povijest promjena na katastarskoj čestici 
 
  • Ostale tehničke radnje sukladno točki 8.1. Priloga 2. Pravilnika
7. KNJIGE I ZBIRKE
8. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA PODATAKA KAO STALNOM KORISNIKU
   

 

CROPOS I APLIKACIJE

1. CROPOS
2. WEB APLIKACIJE T7D I BAZA STALNIH TOČAKA GEODETSKE OSNOVE
   
 

OSTALI ZAHTJEVI

1. ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA
2. ODOBRENJE ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA
3. ZAHTJEV ZA PRISTUP I KORIŠTENJE PODATAKA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA
4. POTVRDA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA
5. IZJAVA O ODRICANJU OD PRAVA NA ŽALBU
6. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORNIH JEDINICA (samo za JLS sukladno Zakonu o naseljima)
7. PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU