Obavijest o rezultatu natječaja za pružanje savjetničkih usluga za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova, (nabava broj: SGA/ILAS-C1-1f/SSS/17/186)

U sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, Jedinica za provedbu projekta je provela postupak nabave Savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova. Obavijest o dodijeli ugovora je u nastavku.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA), IBRD zajam br. 8086-HR, je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

U sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), u ime Državne geodetske uprave, Jedinica za provedbu projekta je provela postupak nabave Savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova koji je proveden u skladu sa „Smjernicama: za odabir i zapošljavanje savjetnika u okviru zajmova IBRD-a te kredita i darovnica IDA-e za Zajmoprimce Svjetske banke“ koje je Banka objavila u siječnju 2011., a prema metodi 'Odabir iz jednog izvora' (eng. Single Source Selection – SSS).

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br.: 6, od 17. siječnja 2018. godine.

Obavijest o dodijeli ugovoraPisane vijesti