O nama

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

Svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika DGU, odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega dobiti izvode, ispise i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, odnosno zaštite osobnih podataka, a koji je određen posebnim propisima.


OIB Državne geodetske uprave: 84891127540
MB Državne geodetske uprave: 0936693

Adresa: Gruška ulica 20, 10000 Zagreb
 

  • Tel:  +385 1 616 54 04 

  • Fax: +385 1 616 54 84


Dnevno radno vrijeme: 
Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
Svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati  
 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

Upiti građana:

Upiti predstavnika medija:​