Strategije, planovi i izvješća

Sukladno članku 10. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15, 69/22)  tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objavljivati godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.