Poziv na natječaj za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar

Jedinica za provedbu projekta, u ime Državne geodetske uprave, upućuje poziv na slanje zapečaćenih ponuda za pružanje tehničke usluge homogenizacije katastarskog plana za područne urede za katastar Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Pula, Gospić, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina.

Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), od kojeg dio sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Pula, Gospić, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/169 -  br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/172.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IISZA Projekt, te je pokrenut s ciljem modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Jedinica za provedbu projekta, u ime Državne geodetske uprave, upućuje poziv na slanje zapečaćenih ponuda za pružanje tehničke usluge homogenizacije katastarskog plana za područne urede za katastar Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Pula, Gospić, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina. Natječaj će se provesti po procedurama Domaćeg nadmetanja (eng. National Competitive Bidding - NCB) koje su određene Smjernicama Svjetske banke:Nabava roba, radova i ne-savjetničkih usluga u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i darovnica zajmoprimaca Svjetske banke, koje je Banka objavila u siječnju 2011. (“Smjernice za nabavu”) te je otvoren za sve prihvatljive ponuđače, kako je to definirano Smjernicama. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 21. rujna 2017. u 11:00 sati. Oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama br.: 82, od 23. kolovoza 2017. godine.

PozivPisane vijesti