Način testiranja

Izvanredno zapošljavanje

Testiranje se provodi u dvije faze.

  • U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati s liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

  • U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi, a sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalo ako je to uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće prilaže se rang – lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.
U obavijesti o izboru odredit će se kandidatu primjeren rok za dostavljanje uvjerenja uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu ako u navedenom roku ne dostavi tražena uvjerenja.

Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i na web stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

Redovno zapošljavanje

Testiranje se provodi u dvije faze.

  • U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati s liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

  • U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi, a sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalo ako je to uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće prilaže se rang – lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.
U obavijesti o izboru odredit će se kandidatu primjeren rok za dostavljanje uvjerenja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i na web stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.