Postupanja ovlaštenih osoba do izdavanja korisničkog imena i lozinke

Slika /slike/Vijesti/Ostale informacije.jpg

Vezano uz primjenu odredbi Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18),  a nastavno na već objavljenu obavijest o početku podnošenja zahtjeva  za izdavanje odobravanja korisničkog imena i lozinke za dohvat podataka sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika, obavještavamo da su po svim zahtjevima pokrenuti postupci, a o vremenu preuzimanja odobrenja će se podnositelji zahtjeva  obavijestiti.

Kod preuzimanja odobrenja za korištenje korisničkog imena i lozinke Državna geodetska uprava će za sve korisnike organizirati i edukaciju u cilju osposobljavanja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata.
 
Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke sustavu (SDGE) možete pristupiti i kao „gost“ korisnik sa korisničkim imenom i lozinkom „Gost“, za korištenje funkcionalnosti kontrole kvalitete grafičkog dijela geodetskog elaborata.
 
Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke geodetski elaborati izrađuju se u analognom obliku. Katastarski i zemljišnoknjižni podaci o katastarskim česticama potrebni za izradu elaborata (izvadak iz katastarskog plana, izvadak ili prijepis posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a), prilažu se elaboratu kao neslužbeni dokumenti, dok se za preuzeti digitalni katastarski plan elaboratu prilaže dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana u katastarskom uredu.
 
Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata ovlaštena osoba koja je izradila elaborat u analognom obliku, može podnijeti  nadležnom katastarskom uredu i u analognom obliku, a zahtjevu se prilaže elaborat izrađen u analognom obliku uz koji se prilaže digitalni zapis sa izrađenim sastavnim dijelovima geodetskog elaborata sukladno tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.
 
Slijedom svega navedenog ovlaštene geodetske tvrtke neometano mogu izrađivati geodetske elaborate do izdavanja odobrenja korisničkog imena i lozinke .

Pisane vijesti