Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“

  • Slika /slike/Vijesti/Hrvatske vode/Potpis5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 8. svibnja 2020. godine u Hrvatskim vodama održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji će se provoditi u okviru prioritetne osi 5b - Poticanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa, Specifičnog cilja 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. - 2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ potpisali su dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ., generalni direktor Hrvatskih voda i dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.

Projekt obuhvaća prikupljanje i analizu prostornih podataka u svrhu modeliranja i razvoja sustava za potrebe smanjenja rizika od katastrofa u okviru kojega će obaviti aerofotogrametrijsko i lasersko snimanje Republike Hrvatske te koridorno lasersko snimanje nasipa (cca 4.100 km), kao i hiperspektralno i termalno snimanje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u duljini od 1.350 km. Također, u okviru projekta će se izraditi metodologija za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb koja obuhvaća definiranje potresne opasnosti i utvrđivanje potresnog rizika za građevine i ljude.
 
Prijavitelj Projekta je Državna geodetska uprava, a partneri na projektu su Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 135.045.851,70 kn, od čega 114.788.973,93 kn iznose bespovratna sredstva.

Državna geodetska uprava će u okviru projekta na temelju podataka laserskog skeniranja iz zraka izraditi digitalni model reljefa visoke točnosti od 10 cm koji svoju primjenu nalazi u području prostornog planiranja, prevencije i analize rizika od poplava, klizišta, potresa i drugih katastrofa, izrade i ažuriranja službenih državnih karata te kao podloga ostalim geoinformacijskim sustavima.

Rezultati projekta moći će se koristiti u raznim područjima i djelatnostima, tijelima državne uprave nadležnim za poslove zaštite okoliša i energetike, poljoprivrede i šumarstva, graditeljstva i prostornoga uređenja, prometa i infrastrukture, unutarnjih poslova i obrane, znanstvenih i istraživačkih institucija te javnog sektora i gospodarstva.

Pisane vijesti