Uključenje jedinica lokalne i regionalne samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

Slika /slike/Vijesti/NIPP/Tijek ulaska u NIPP.jpg

Državna geodetska uprava je kao Nacionalna kontaktna točka za NIPP i INSPIRE pokrenula aktivnosti prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako bi se temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20) uključili kao subjekti u NIPP. 

Prema članku 5. navedenog Zakona, subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka.

Subjekti NIPP-a dužni su prijaviti izvore prostornih podataka za koje su nadležni, u okviru tematskog obuhvata NIPP-a u Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a te u Katalog metapodataka na Geoportalu NIPP-a.

Kako bi olakšala uključivanje subjekata u NIPP, Državna geodetska uprava pripremila je upute u kojima je dan sažet prikaz svih elemenata kako bi se potrebni podaci na pravilan način dostavili Državnoj geodetskoj upravi.
 
Od početka aktivnosti u srpnju ove godine, odaziv jedinica lokalne i regionalne samouprave izuzetno je velik te je trenutno u tijeku prijava i upis više od 150 novih subjekata NIPP-a.
 
Navedene aktivnosti provode se u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, kako bi se podigla razina svijesti o NIPP-u na lokalnoj i regionalnoj razini te uključio veći broj jedinica lokalne i regionalne samouprave te prostornih podataka iz njihove nadležnosti u NIPP. Također, u sklopu spomenutog projekta Državna geodetska uprava će organizirati radionice namijenjene službenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem povećanja znanja o NIPP-u te njihova daljnjeg uključenja u NIPP.

Pisane vijesti