Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE – nastavak aktivnosti

Slika /slike/Pristup informacijama/Digitalni potpis.jpg

Slijedom ranije objavljene vijesti na web stranicama Državne geodetske uprave od 06.05.2020. godine, pod naslovom „Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima izrade digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE“ ovim putem dajemo informacije o sljedećem koraku ka prelasku na potpuno digitalno postupanje.

Od 07.05.2020. godine je u SDGE sustavu omogućeno potpisivanje sastavnih dijelova geodetskog elaborata digitalnim potpisom uporabom korporativnih kartica ovlaštenih inženjera geodezije.

Nadograđena funkcionalnost digitalnog potpisivanja uvedena je kao mogućnost, ali ne i obveza ovlaštenicima, kao prvi korak u prelasku na potpuno digitalno postupanje. Ovlašteni inženjeri geodezije su u velikoj mjeri prihvatili novu funkcionalnost čime su osigurane pretpostavke za sljedeći korak.

Od 05. lipnja 2020. godine uvodi se obavezno digitalno potpisivanje propisanih sastavnih dijelova izrađenih i predanih na pregled i potvrđivanje putem SDGE sustava. Do prelaska na potpuno digitalno postupanje i dalje se u katastarske urede dostavlja analogni primjerak elaborata.

Ovaj korak uvodi se kako bi do isporuke završne nadogradnje za potpuno digitalno postupanje, broj digitalnih elaborata izrađenih i predanih na pregled i potvrđivanje koji nisu digitalno potpisani sveli na što je moguće manji broj. Naime, za sve digitalne elaborate koji ne budu digitalno potpisani, a predani su na pregled i potvrđivanje prije obaveze digitalnog potpisivanja sastavnih dijelova, u slučajevima kada nakon isporuke završne nadogradnje za potpuno digitalno postupanje bude donesen zaključak katastarskog ureda, korisnici SDGE sustava morat će, radi kontrolnih mehanizama koji su u međuvremenu uvedeni, sve sastavne dijelove digitalno potpisati prije ponovnog slanja elaborata ispravljenog prema zaključku.

Također napominjemo da nakon uvođenja obveze uporabe digitalnog potpisa u SDGE sustavu, te isteka rokova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), propisane sastavne dijelove geodetskog elaborata digitalnim potpisom potpisuje ovlašteni inženjer geodezije koji ima suglasnost Državne geodetske uprave, osim naslovne stranice koju digitalnim potpisom može potpisati i odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi (fizičke osobe upisane u Obrtni registar) odnosno uredu ovlaštenog inženjera ili zajedničkom geodetskom uredu.

Fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99., 153/05. i 142/06.), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 8. stavka 1. Zakona obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) također imaju obvezu digitalnim potpisom potpisivati propisane sastavne dijelove geodetskog elaborata kada geodetske elaborate izrađuju u SDGE sustavu te ih predaju digitalnim putem i to korporativnom karticom ili uporabom eOI.

Pisane vijesti