Homogenizacija katastarskih planova

Homogenizacija katastarskih planova jedan je od postupaka poboljšanja kvalitete katastarskog podatka (katastarskog plana), značajno brži i ekonomičniji od katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija (obnova katastarskog operata).

Homogenizacija:

 • je tehnička radnja kojom se ne mijenja stanje katastarskih podataka u pravnom smislu,

 • ne može zamijeniti katastarsku izmjeru,

 • omogućava lakše održavanje katastarskog plana do trenutka katastarske izmjere,​
 • omogućava da se rezultati pojedinačnih geodetskih elaborata u službenim evidencijama predstave ispravno (preklopom).

Svrha homogenizacije:

 • poboljšanje položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova,

 • na cijelom području homogeniziranog digitalnog katastarskog plana omogućiti će se kartiranje novo snimljenog detalja preklopom.

Zakonska regulativa:

Međutim, iako je homogenizacija propisana kao zakonska obveza koja prethodi pojedinim postupanjima Državne geodetske uprave, do danas se nije primjenjivala obzirom da nije postojao tehnički propis (tehničke specifikacije, upute) koji bi jasno definirao aktivnosti te načine njihovog provođenja u okviru katastarskih ureda.

Pregled aktivnosti:

 • Godine 2017. pokrenute intenzivne aktivnosti čija je svrha pokretanje postupka homogenizacije za katastarske planove na području Republike Hrvatske,

 • iste godine izrađena je metodologija sa tehničkim rješenjima (algoritmom) koji u poslovni proces homogenizacije uključuje sljedeća tri parametra:

 1. Identične točke za homogenizaciju

Točke za koje možemo pouzdano odrediti koordinate na katastarskom planu i koordinate stvarnog položaja u stvarnosti tj. na terenu, a određuju se prema najboljim raspoloživim podacima (iz postojećih geodetskih elaborata, a po potrebi se dopunjuju određivanjem s digitalnog ortofoto plana i dr.) prema propisanoj gustoći i rasporedu. Njihova pouzdanost pak prvenstveno ovisi o ispravnoj identifikaciji točke na katastarskom planu i na terenu.

 1. Detaljne točke iz elaborata

Postoji velik broj provedenih geodetskih elaborata (pojedinačni elaborati, ceste, zone, i dr.) koji su kartirani preklopom i kojima bi se homogenizacijom samo na temelju identičnih točaka promijenio (pokvario) položaj ako se ne bi koristile i detaljne točke iz elaborata te ih je potrebno uzeti u obzir u postupku homogenizacije.

 1. Granice izoliranih područja

Izolirana područja su zaokružena područja koja značajno odstupaju u pogledu svoje (ne)homogenosti od svoje bliže okoline i/ili ostatka katastarske općine. Ukoliko su izolirana područja definirana, transformacija se obavlja za svako izolirano područje zasebno i to samo na temelju identičnih točaka unutar tog područja (potpuno automatski).

 • Godina 2017. i 2018. provedena homogenizacija na ukupno 400 katastarskih općina.

 • Godina 2018. provedena homogenizacija na ukupno 789 katastarskih općina.

 • Godina 2019. i 2020. provedena homogenizacija na ukupno 1146 katastarskih općina.

Cilj homogenizacije:

 • osigurati bolju kvalitetu katastarskih planova što će olakšati održavanje katastarskih operata, a ujedno će ovlaštenim geodetskim stručnjacima olakšati izradu geodetskih elaborata,

 • omogućit će definiranje jasnijih postupanja katastarskih ureda te njihovu standardizaciju; što će, u konačnici, omogućiti ne samo učinkovitiji i bolji rad javne uprave, nego i višestruku korist za korisnike (umjesto podnošenja predstavki i pritužbi zbog „lošeg“ stanja katastarskih podataka potaknuti će se nositelji prava na nekretninama da olakšanim načinom urede svoje nekretnine), planiranje strateških projekata (homogenizacija će omogućiti bolji sveukupni pregled stanja katastarskih podataka u RH te omogućiti ciljano provođenje katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija i daljnje homogenizacije), izradu politika, korištenje prostornih podataka, izrada statistike, prikazivanju promjena u prostoru i budućih planiranja.

Dokumenti