Podaci topografske izmjere

Digitalni model reljefa

DMR je skup položajno (i visinski) određenih točaka i geometrijskih elemenata (prijelomnica, linija oblika i površina isključenja) potrebnih za prikaz Zemljine površine.
Podaci za izradu i ažuriranje DMR-a prikupljanju se fotogrametrijskim kartiranjem (stereoizmjerom) uz pomoć digitalnih fotogrametrijskih stanica iz aerofotogrametrijskog snimanja gdje rezolucija snimaka mora biti najmanje 30 cm (GSD ≤30).
 
DMR je izrađen u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.
DMR se koristi pri proizvodnji izohipsa na TK25, kao osnova za rektifikaciju DOF5, za izradu kalkulacija vezanih za idejni dio projekta te može biti korišten i u svrhe analiza reljefa, sjenčanje nagiba, izračun ekspozicije itd.
 
DMR treba biti korišten s posebnom pažnjom kod projekata s iznimno visokim zahtjevima u pogledu točnosti, vodeći računa o mjerilu snimanja iz zraka.
 
Digitalni model visina (DMV)
 
Izvedenica iz DMR-a je Digitalni model visina što predstavlja pravilnu mrežu (grid) visinskih točaka, interpoliranih na osnovi odgovarajućeg Digitalnog modela reljefa. Točke u DMV-u su u pravilu raspoređene na svakih 25 m, ali ovisno o točnosti aerofotogrametrijskog snimanja razmak interpoliranih točaka može biti i gušći.
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • oblik: digitalni

 • format isporuke: .DGN /.DWG (DMR) i .XYZ / .TXT (DMV)

 • godina zadnjeg ažuriranja: 2018.- 2019.

 • prodaja: po površini (ha)

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).

Izdavanje podataka
 
Zahtjev za izdavanje digitalnog modela reljefa
 
Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). 
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Aerofotogrametrijski snimak

Aerofotogrametrijski snimci nastaju kao rezultat snimanja iz zraka kamerama posebno konstruiranim za tu namjenu (analogne/ digitalne). Od 2009. godine aerofotogrametrijsko snimanje u RH se počinje izvoditi digitalnom kamerom koja prikupljaja snimke direktnim zapisom u digitalnom obliku. Kamere se pričvršćuju na posebna žiroskopski stabilizirana postolja iznad otvora na podu zrakoplova. Upravljanje radom samih kamera pod kontrolom je navigacijskih GPS i Inercijalnih sustava. Geometrijska točnost mjernih kamera, koje zbog toga i nazivaju fotogrametrijskim, od izuzetne je važnosti, stoga se provodi redovita kalibracija.
 
Ovisno o namjeni, aerofotogrametrijski snimci se prikupljaju s raznih visina leta iznad terena, tj. u raznim rezolucijama, tzv. Ground Sampling Distance (GSD) – veličina pixela na zemlji. Istovremeno se bilježi vidljivi (pankromatski) dio spektra te RGB boje (crvena-zelena-plava) i blisko infracrveni spektar (Near InfraRed - NIR).
Aerofotogrametrijski snimci služe kao osnova za katastarsku izmjeru, prikupljanje podataka za digitalni model reljefa, fotogrametrijsku izmjeru za uspostavu i održavanje topografske baze podataka, proizvodnju digitalnog ortofota različitih mjerila, obnavljanje topografskih baza, izradu Hrvatske osnovne karte HOK5, Topografske karte u mjerilu 1:25 000 i vojnih topografskih karata.
 
Tehnički opis

 • aerofotogrametrijski snimci snimljeni su analognom ili digitalnom fotogrametrijskom kamerom prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama

 • oblik: digitalni  / analogni

 • vrsta podataka: zračni snimak  / aerofotogrametrija
 • ​godina zadnjeg aerofotogrametrijskog snimanja cijele RH: 2019. – 2020.

 • format isporuke: .TIFF / .TXT

Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).
 
Izdavanje podataka
 
Zahtjev za izdavanje aerofotogrametrijskog materijala

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). 
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Zaštitni obalni pojas (ZOP) - linija ZOP-a

Određena linija zaštićenog obalnog područja mora (ZOP-a), kao područje udaljeno 1000 m od obalne linije u kopno i 300 m u more.

Tehnički opis

 • Linija ZOP-a 1000 m u kopno i 300 m u more

 • oblik: digitalni   

 • format isporuke: SHP

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).

Izdavanje podataka

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). 
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Temeljna topografska baza

Temeljna topografska baza zasnovana na topografskom modelu podataka CROTIS-u, uspostavljena je kao jedinstvena baza prostornih podataka (tehničke specifikacije proizvoda topografski podaci), temelji se na principima koji drugim subjektima omogućavaju nadogradnju atributnim podatcima iz svoje nadležnosti i interesa. Poseban naglasak stavljen je na ispunjavanje osnovnih potreba kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i atributna točnost podataka u sustavu.
 
Jednostavni oblici (točke, linije, površine), atributizacijom te kasnijim postupcima kartografske obrade, a uz uporabu odgovarajućeg kodnog sustava pretvaraju se u oblike koji omogućuju korisniku vizualnu percepciju sadržaja karte i prepoznavanje karakteristika prikazanog terena i objekata na njemu.
Podaci koji se nalaze u TTB su topološki obrađeni originalni podaci fotogrametrijske restitucije i predstavljaju najtočniji i najdetaljniji podatak koji nastaje pri izradi topografske karte u mjerilu 1:25 000.
 
Podaci TTB-a prikupljaju se i služe kao osnova za izradu karata u mjerilima od 1:10 000 prema sitnijima za prostorne analize i planiranja i dr.
Podaci su izvorno prikupljani u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a transformirani su u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije. Od 2011. godine se sustavno ažuriraju.
Podaci su strukturirani po objektnim cjelinama: geografska imena, reljef, promet, pokrov i korištenje zemljišta, građevine, hidrografija, vodovi.
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • godine prikupljanja podataka: 1996. - 2017.

 • oblik: digitalni

 • format isporuke: .GDB

 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).

Izdavanje podataka

Zahtjev za izdavanje Temeljne topografske baze

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). 
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.