Osnovni geodetski radovi

Podaci o stalnim točkama geodetske osnove

Stalne točke geodetske osnove (STGO) uspostavljaju se ovisno o redu i vrsti mreže geodetskim metodama satelitske, terestričke položajne i visinske, astronomsko-geodetske, gravimetrijske i magnetometrijske izmjere. STGO čine osnovu za obavljanje poslova državne izmjere, uspostavljanje i održavanje katastra nekretnina i dr.

GNSS mreže točaka uspostavljene su kao homogena polja točaka korištenjem GNSS metode mjerenja i dijele se na:

  1. Osnovnu referentnu mrežu:
  • CROPOS (Hrvatski pozicijski sustav)
  • EUREF-CRO-94/95/96 – 0. i 1. red 
  • GNSS mreža 10 x 10 km – 2. red

  1. Dopunsku ili popunjavajuću mrežu - 3. red - mreže točaka

Točke trigonometrijske mreže od I. – IV. reda određene su klasičnim metodama mjerenja triangulacije i trilateracije. Trigonometrijska mreža je dvodimenzionalna položajna mreža Gauss-Krügerovih koordinata, dok su visine točaka određene trigonometrijskim ili geometrijskim nivelmanom.

Polja visinskih točaka čine nivelmanske mreže koje se sastoje od zatvorenih poligona. Nivelmanske poligone formiraju nivelmanski vlakovi, koji se sastoje od nivelmanskih strana dobivenih kao visinske razlike između dva susjedna repera. Visinske točke dijele se prema redu mreže na točke I i II Nivelmana visoke točnosti, preciznog nivelmana, tehničkog nivelmana, tehničkog nivelmana povećane točnosti i gradskog nivelmana.

Gravimetrijske i geomagnetske točke


Osnovna gravimetrijska mreža RH

Realizaciju Hrvatskog gravimetrijskog referentnog sustava – HGR03 predstavlja Osnovna mreža stalnih gravimetrijskih točaka geodetske osnove Republike Hrvatske koju čine gravimetrijska mreža 0., I. i II. reda.
 
Osnovna geomagnetska mreža RH
Namijenjena je određivanju geomagnetske deklinacije i njene godišnje promjene za potrebe službene kartografije. Uključuje geomagnetsku mrežu sekularnih točka i geomagnetsku mrežu za kartiranje polja.

Webshop aplikacija stalnih točaka geodetske osnove

Baza stalnih točaka geodetske osnove

Stalne točke pohranjuju se i održavaju u Bazi podataka stalnih točaka geodetske osnove koja se vodi u Državnoj geodetskoj upravi.
Webshop aplikacija za pristup Bazi stalnih točaka omogućuje pretraživanje i naručivanje položajnih i visinskih putem različitih prostornih podloga i prostornih atributa Središnjeg registra prostornih jedinica ili atributnim odabirom. Preuzimanje narudžbi omogućeno je u obliku položajnih opisa u PDF formatu.

 
Aplikacija je dostupna registriranim korisnicima putem DGU Geoportala ili na web adresi: http://stgo.dgu.hr/.

Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). Računi se izrađuju u web aplikaciji za svakog korisnika polugodišnje za sve narudžbe u proteklom polugodišnjem razdoblju.
 
Izdavanje podataka
 
Za izdavanje položajnih opisa koristi se webshop aplikacija Baze stalnih točaka. Na temelju Zahtjeva upućenog Državnoj geodetskoj upravi, korisniku će se dodijeliti korisničko ime i  zaporka za pristup web aplikaciji za izdavanje podataka točaka geodetske osnove.
Za izdavanje ostalih atributnih i mjernih podataka o stalnim točkama (npr. gravimetrijskih i geomagnetskih podataka i dr.) potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanjem podataka stalnih točaka geodetske osnove sa navedenom svrhom korištenja.
Podaci se preuzimaju u Državnoj geodetskoj upravi ili se dostavljaju e-mailom. 
 

Program za transformaciju koordinata

T7D grid model

T7D grid model službeni je model za transformaciju koordinata u Republici Hrvatskoj Odlukom Državne geodetske uprave od 31.3.2011. Transformacija između nasljeđenih (HDKS/GK s temeljnim elipsoidom Bessel 1841 i visinama u sustavu Trst) i novih službenih referentnih sustava (HTRS96/TM s temeljnim elipsoidom GRS80 i visinama u sustavu HVRS71) obavlja se preko GRID transformacijskog modela. U modelu se koriste jedinstvenih 7 transformacijskih parametara za teritorij cijele Hrvatske izračunati temeljem 5034 identičnih točaka, grid distorzija i modela geoida HRG2009.
 
Službeni model geoida HRG2009 implementiran je u T7D program i omogućava jednostavan prijelaz iz elipsoidnih u ortometrijske visine, dok je model transformacije HTMV2009 korišten za transformaciju iz starog u novi sustav visina i obrnuto: Trst ↔ HVRS71.
 
Unutarnja ocjena točnosti T7D modela (3D) iznosi ± 0.058 m, dok je unutarnja ocjena točnosti visina iz modela geoida HRG2009 = ± 0.027 m.
Za korisnike su razvijene dvije T7D aplikacije - desktop i web koje omogućavaju službenu grid transformaciju pojedinačnih koordinata odnosno liste koordinata (TXT, LST, ASCII). U programu je moguće obavljati 5 različitih međudatumskih transformacija: ITRF2005, ITRF2000, ITRF94/96/97, HTRS96/ETRS89, HDKS u svim smjerovima. Unutar ponuđenih datuma moguće je koristiti 5 različitih zapisa koordinata: ravninske yxH/ENH, kartezijeve XYZ i elipsoidne u seksagezimalnom DMS / decimalnom DEG / GON lučnom formatu.
 
Izdavanje podataka
 
Pristup T7D korisničkim aplikacijama (desktop i web) omogućen je podnošenjem Zahtjeva u Državnu geodetsku upravu na e-mail: ogr@dgu.hr ili putem klasične pošte. 

Za T7D programsku aplikaciju potrebno je obaviti instalaciju programa koji se dobiva na CD-u te poslati serijski broj programa na e-mail: ogr@dgu.hr u Državnu geodetsku upravu na osnovu kojega se korisniku dodijeljuje registracijski broj.

Za pristup T7D web aplikaciji, korisniku će se dodijeliti korisničko ime i zaporka. Aplikaciji se pristupa putem Geoportala DGU ili na web adresi: http://t7d.dgu.hr.