Iskaz interesa za premještaj u Državnu geodetsku upravu

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@dgu.hr s naznakom: „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Državnu geodetsku upravu“.
Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr.odnosno do 29.06.2021. godine.