Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima donosi se zbog usklađenja istog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br, 121/16) te zbog izmjena u Zbirci kartografskih znakova.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima donosi se zbog usklađenja istog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br, 121/16) te zbog izmjena u Zbirci kartografskih znakova koja je prilog ovog Pravilnika. Pravilnikom i Zbirkom se detaljno uređuje prikazivanje sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima sa svrhom detaljnog propisivanja načina prikupljanja, obrađivanja, pohranjivanja i održavanja podataka, vođenja i održavanja baza podataka i izrade službenih prikaza prostora.

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno od 9. do 29. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6747Pisane vijesti