Katastarska izmjera

Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka u svrhu osnivanja katastarskih čestica, evidentiranja zgrada, evidentiranja posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrade katastarskog operata katastra nekretnina.

Katastarski operat je naziv za ukupnu katastarsku evidenciju koja se vodi za jednu katastarsku općinu. Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, a pojedine poslove u okviru katastarske izmjere obavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti koje se odabiru na javnim nadmetanjima.

Nositelji prava aktivno sudjeluju u svim postupcima u okviru izmjere i to kako slijedi:
  • Obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama
  • Mjerenja granica zemljišta, prikupljanja podataka o katastarskim česticama
  • Predočavanja elaborata katastarske izmjere
  • Izlaganja podataka elaborata katastarske izmjere
 U navedenim postupcima stranke mogu i trebaju zaštititi svoja prava i interese.


Obavještavanje nositelja prava o katastarskoj izmjeri

Katastarska izmjera provodi se za određeno područje i svi zainteresirani na tom području moraju biti obaviješteni o njezinom provođenju. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) je propisano da Odluku o katastarskoj izmjeri donosi glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i da ta Odluka mora biti objavljena u Narodnim novinama. Informacija o provedbi katastarske izmjere objavljuje se i u lokalnim glasilima. U svim jedinicama mjesne samouprave, na području na kojem se provodi izmjera, održavaju se javni skupovi građana na kojima se zainteresiranim osobama objašnjava postupak nove katastarske izmjere te daju upute za obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim (međnim) oznakama. Na glavnim cestovnim ulazima u područje koje je pod izmjerom postavljaju se ploče kojima se označava radilište.
 

Obilježivanje granice zemljišta vidljivim trajnim oznakama

Nositelji prava na katastarskim česticama pisanim se putem pozivaju na obilježivanje granica zemljišta te su dužni, u roku koji je određen Odlukom o katastarskoj izmjeri, o svome trošku izvršiti obilježivanje. Stručnu pomoć koja im se pri tom pruža i trajne međne oznake koje koriste za obilježavanje granica zemljišta osiguravaju stručne osobe koje provode geodetske poslove u okviru katastarske izmjere bez naknade.
 

Mjerenje granica zemljišta, prikupljanje podataka i izrada elaborata

Nakon obavljenog obilježavanja granica katastarskih čestica obavljaju se potrebna mjerenja i prikupljanja podataka. U okviru mjerenja obavezna je prisutnost nositelja prava i geodetskih stručnjaka na katastarskim česticama.


Predočavanje elaborata katastarske izmjere

Nakon prikupljenih i obrađenih podataka u okviru katastarske izmjere izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se predočava nositeljima prava. Početak predočavanja objavljuje se u javnim glasilima.
Nositelji prava pozivaju se na predočavanje pisanim putem i predočavaju im se podaci iskazani u popisnim listovima te na katastarskom planu.
U postupku predočavanja elaborata nositelj prava potvrđuje da su mu podaci predočeni te potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana (s koordinatama katastarske čestice) koji je prilog popisnom listu.


Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka

Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka sadržanih u elaboratu katastarske izmjere, po potrebi, provodi povjerenstvo Državne geodetske uprave. Izlaganje se obavlja istodobno i povezano sa osnivanjem ili obnovom zemljišne knjige koje provodi nadležni sud.
  • Nositelji prava koji su potpisali izjavu o suglasnosti sa predočenim podacima izmjere ne pozivaju se ponovno na izlaganje već im se dostavlja obavijest.
  • Nositelji prava koji nisu potpisali izjavu o suglasnosti sa predočenim podacima izmjere pisanim putem se, po potrebi, pozivaju na postupak izlaganja.
  • Osobe koje nisu suglasne sa stanjem prikupljenih podataka mogu na to stanje uložiti prigovor.


Stavljanje u primjenu katastarskog operata

Prije izrade novog katastarskog operata trebaju biti sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci na strani zemljišne knjige. Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu s istim datumom s kojim se otvara osnovana, odnosno obnovljena zemljišna knjiga.
Odlukom o stavljanju u primjenu katastarskih operata izvan uporabe se stavlja dotadašnji katastarski operat koji se pohranjuje u nadležnom katastarskom uredu. Istovremeno stavljanje u primjenu katastarskog operata i otvaranje zemljišne knjige doprinosi sigurnosti u pravnom prometu i zaštiti povjerenja u katastar i zemljišne knjige.
 

Zakonska regulativa: