Odluke o započinjanju katastarskih izmjera

Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga na području više jedinica lokalne samouprave.Sukladno članku 34. stavku 3 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) Odluke o katastarskim izmjerama objavljene su u Narodnim novinama.

 • za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_90_1797.html

 • za dio katastarske općine Draganić

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1592.html

 • za dio katastarske općine Subotica Podravska

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1591.html

 • za dio katastarske općine Mrzović 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1590.html

 • za dio katastarske općine Gorica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1589.html

 • za dio katastarske općine Gornja Motičina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1596.html

 • za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1595.html

 • za dio katastarske općine Garešnica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1594.html

 • za dio katastarske općine Forkuševci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1593.html

 • za katastarsku općinu Velika Ves

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1609.html

 • za dio katastarske općine Mala Švarča

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1610.html

 • za dio katastarske općine Dvorišće

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1611.html

 • za dio katastarske općine Viduševac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1612.html