Odluke o započinjanju katastarskih izmjera

Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga na području više jedinica lokalne samouprave.Sukladno članku 34. stavku 3 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) Odluke o katastarskim izmjerama objavljene su u Narodnim novinama.

 

 • za dio k.o. Imbriovec

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_26_430.html

 •  za k.o. Prekopa i dijelove k.o. Majske Poljane i k.o. Kihalac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_26_431.html

 •  za dio k.o. Petrinja (jug)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_26_432.html

 • na području Grada Gline za k.o. Topusko i dio k.o. Hrvatsko Selo

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_142.html

 • ispravak odluke o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za k.o. Topusko i dio k.o. Hrvatsko Selo

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_14_276.html

 • za dijelove k.o. Prozor i k.o. Čovići

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_5_90.html

 •  za dijelove k.o. Donje Mekušje i k.o. Gornje Mekušje

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_112.html

 •  za k.o. Velika Jelsa i dio k.o. Donje Pokupje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_113.html

 •  za dijelove k.o. Zagrad i k.o. Mahično

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_114.html

 •  za dio k.o. Cetingrad

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_115.html

 •  za dio k.o. Donja Kupčina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_116.html

 •  za dio k.o. Kravarsko

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_117.html

 •  za dijelove k.o. Komin i k.o. Zelina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_118.html

 •  za dio k.o. Bistransko Podgorje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_119.html

 •  za dio k.o. Kutina (zapad)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_120.html

 •  za dio k.o. Kutina (istok)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_121.html

 •  za dijelove k.o. Stara Drenčina i k.o. Jazvenik

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_122.html

 •  za dio k.o. Zrinski Topolovac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_123.html

 •  za dio k.o. Hercegovac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_124.html

 •  za dijelove k.o. Šenkovec, k.o. Mihovljan i k.o. Mačkovec

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_125.html

 •  za k.o. Zasadbreg

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_126.html

 •  za k.o. dio k.o. Staro Petrovo Selo

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_127.html

 •  za dio k.o. Beravci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_128.html

 •  za dijelove k.o. Buk, k.o. Zagrađe, k.o. Brodski Drenovac i k.o. Frkljevci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_129.html

 •  za dio k.o. Kloštar Podravski

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_130.html

 •  za dio k.o. Virje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_131.html

 •  za dio k.o. Starigrad

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_132.html

 •  za dijelove k.o. Tribanj i k.o. Seline

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_133.html

 •  za k.o. Dračevac i dio k.o. Suhovare

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_134.html

 •  za k.o. Benkovac i k.o. Buković

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_135.html

 •  za k.o. Hum na Sutli

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_136.html

 •  za dio k.o. Civljane

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_137.html

 •  za dio k.o. Voćin

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_138.html

 •  za dijelove k.o. Kosore i k.o. Podosoje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_139.html

 •  za dijelove k.o. Runović i k.o. Podbablje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_140.html

 •  za dio k.o. Žeževica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_141.html

 •  za dijelove k.o. Maja, k.o. Marinbrod, k.o. Graberje i k.o. Novo Selo Glinsko

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_143.html

 •  za dijelove k.o. Strašnik, k.o. Graberje, k.o. Gora i k.o. Sibić

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_144.html

 •  za k.o. Mošćenica i dijelove k.o. Križ Hrastovački, k.o. Novo Selište I k.o. Brest Pokupski

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_145.html

 •  za dio k.o. Petrinja (sjever)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_146.html

 • za dijelove k.o. Sunger, k.o. Begovo Razdolje i k.o. Mrkopalj 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_117_1799.html

 • za k.o. Vrbovec i dijelove k.o. Luka, k.o. Brčevec i k.o. Poljana

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_109_1616.html

 • za dijelove k.o. Ivanovci Đakovački i k.o. Viškovci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_109_1617.html

 • za k.o. Veliki Otok

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_107_1575.html

 • za dijelove k.o. Pasičina i k.o. Plina – naselje Staševica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_107_1576.html

 • za k.o. Postranje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_107_1577.html

 • za katastarsku općinu Suknovci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1557.html

 • za katastarsku općinu Rakovica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1558.html

 • za dijelove k.o. Pag, k.o. Povljana i k.o. Dinjiška

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1559.html

 • za katastarsku općinu Komor

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1560.html

 • za katastarsku općinu Kupinečki Kraljevec

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2327.html

 • za dio katastarske općine Pokupsko

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_116_1995.html

 • za dio katastarske općine Velika Vranovina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_116_1996.html

 • za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_90_1797.html

 • za dio katastarske općine Draganić

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1592.html

 • za dio katastarske općine Subotica Podravska

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1591.html

 • za dio katastarske općine Mrzović 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1590.html

 • za dio katastarske općine Gorica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1589.html

 • za dio katastarske općine Gornja Motičina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1596.html

 • za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1595.html

 • za dio katastarske općine Garešnica

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1594.html

 • za dio katastarske općine Forkuševci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_75_1593.html

 • za katastarsku općinu Velika Ves

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1609.html

 • za dio katastarske općine Mala Švarča

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1610.html

 • za dio katastarske općine Dvorišće

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1611.html

 • za dio katastarske općine Viduševac

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1612.html