Katastarski podaci

Digitalni katastarski planovi

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o:

 1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,
 2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,
 3. kućnim brojevima zgrada i
 4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.
 
DKP je nastao prevođenjem analognih planova u digitalni oblik. Danas se katastarski plan kao proizvod katastarske izmjere izrađuje u digitalnom obliku, te ažuriranje se vrši na temelju zahtjeva stranke i pravomoćnog rješenja u upravnom postupku donesenog nakon pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata.
Katastarski operat sastoji se od katastarskih planova (prostorni
podaci) i knjižnog dijela (atributni podaci).
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format podataka: vektor / raster / atributni podaci

 • format isporuke: .DWG, .DXF, .SHP / .TIFF, .JPEG / .GML

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima
 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).
 
Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Analogni katastarski planovi

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji  sadrži podatke o:

 1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,

 2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,

 3. kućnim brojevima zgrada i

 4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju). 

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.
 
Digitalizacija tehničkog dijela katastarskog operata-podataka katastarskog plana uključivala je skeniranje listova analognih katastarskih planova. Većina katastarskih planova skenirana je rezolucijom 50 m (508 dpi), indeksiranje na 24 color bit.
Svi skenirani katastarski planovi su georeferencirani.
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format podataka: vektor / raster / atributni podaci

 • format isporuke: .DWG, .DXF, .SHP / .TIFF, .JPEG / .GML

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima
 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).
 
Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Informacije o nositeljima prava na nekretninama
U područnim uredima za katastar odnosnu uredu Grada Zagreba obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanja katastra nekretnina i katastra zemljišta sukladno članku 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (NN 112/18, 39/22), a podaci se sukladno članku 168. izdaju kao službeni dokumenti, službene prostorne podloge ili javne isprave. Izvod iz katastarskog plana, prijepis posjedovnog lista, izvod iz posjedovnog lista i izvadak iz BZP-a na zahtjev stranke područni uredi za katastar odnosno ured Grada Zagreba mogu izdavati neovisno o mjesnoj nadležnosti.
Slijedom navedenog, Središnji ured Državne geodetske uprave ne izdaje posjedovne listove kao javne isprave.

Zahtjev za Uvjerenje o osobama upisanim u katastarske operate na području RH od 1.9.2022. godine podnosi se područnim uredima za katastar odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba neovisno o mjesnoj nadležnosti.
ZAHTJEV za izdavanje javnih isprava i službenih podataka katastra nekretnina

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje informacije o nositeljima prava na nekretninama, preporuča se korištenje zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama Državne geodetske uprave, a sadrži sve obvezne elemente potrebne za davanje informacija.
Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osnovati i voditi vlasnici, odnosno njihovi upravitelji. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji joj pripadaju elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.
 
Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog dijela.
Pisani dio katastra infrastrukture sastoji se od popisa infrastrukture i popisa vlasnika i upravitelja  infrastrukture.
Grafički dio katastra infrastrukture sastoji se od plana  infrastrukture i zbirke geodetskih elaborata  infrastrukture.
 
Tehnički opis
 

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM i HVRS71

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format podataka: vektor / raster

 • format isporuke: .DWG, .SHP, / .TIFF, .JPEG, .PDF, .DJVU

 
Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.