Katastarski podaci

Digitalni katastarski planovi

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o:

 1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,
 2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,
 3. kućnim brojevima zgrada i
 4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.
 
DKP je nastao prevođenjem analognih planova u digitalni oblik. Danas se katastarski plan kao proizvod katastarske izmjere izrađuje u digitalnom obliku, te ažuriranje se vrši na temelju zahtjeva stranke i pravomoćnog rješenja u upravnom postupku donesenog nakon pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata.
Katastarski operat sastoji se od katastarskih planova (prostorni
podaci) i knjižnog dijela (atributni podaci).
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format podataka: vektor / raster / atributni podaci

 • format isporuke: .DWG, .DXF, .SHP / .TIFF, .JPEG / .GML

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima
 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/0875/0951/13).
 
Izdavanje podataka
 
Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/0875/0951/13). Upravne pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Analogni katastarski planovi

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji  sadrži podatke o:

 1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,

 2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,

 3. kućnim brojevima zgrada i

 4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju). 

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.
 
Digitalizacija tehničkog dijela katastarskog operata-podataka katastarskog plana uključivala je skeniranje listova analognih katastarskih planova. Većina katastarskih planova skenirana je rezolucijom 50 m (508 dpi), indeksiranje na 24 color bit.
Svi skenirani katastarski planovi su georeferencirani.
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format podataka: vektor / raster / atributni podaci

 • format isporuke: .DWG, .DXF, .SHP / .TIFF, .JPEG / .GML

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima
 
Cjenik
 
Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/0875/0951/13).
 
Izdavanje podataka
 
Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/0875/0951/13). Upravne pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Informacije o nositeljima prava na nekretninama

Podaci katastra nekretnina i katastra zemljišta vode se i održavaju u područnim uredima za katastar, sukladno članku 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07152/08124/1056/13121/169/17), a izdaju se kao javne isprave, sukladno odredbama članka 51. istog Zakona prema području nadležnosti područnog ureda za katastar, odnosno njegovih odjela i ispostava.
Slijedom navedenog, Središnji ured Državne geodetske uprave ne izdaje posjedovne listove kao javne isprave.
Pravne i fizičke osobe koje Središnjem uredu Državne geodetske uprave podnose zahtjev za izdavanje informacije iz katastarskog operata o nositeljima prava na nekretninama na području Republike Hrvatske, obvezne su uz pojedinačni zahtjev za izdavanje informacije za svaku fizičku ili pravnu osobu, priložiti valjanje isprave na kojima se temelji potraživanje.
Od 1. siječnja 2017. godine na snazi je novi Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16). Istim je propisano da se upravne pristojbe plaćaju za spise i radnje pred tijelima državne uprave. Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva. Sukladno čl. 4 st. 2. Zakona, ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.
Za podnošenje zahtjeva za izdavanje informacije o nositeljima prava na nekretninama, preporuča se korištenje zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama Državne geodetske uprave, a sadrži sve obvezne elemente potrebne za davanje informacija.