Najčešća pitanja i odgovori

Općenite informacije

Koja je razlika između postupka kontrole kvalitete i postupaka nadzora?

Kontrola kvalitete i njezina postupanja odnose se na poslove provjere kvalitete prostornih podataka i proizvoda, kao rezultat državnih i katastarskih izmjera koje Državna geodetska uprava provodi putem ugovora s fizičkim i pravnim osobama posebno ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema posebnom zakonu, u odnosu na tehničke specifikacije, koje sadrže elemente kvalitete i dozvoljena odstupanja temeljem kojih su definirani kriteriji za kvalitetu. Na temelju rezultata kontrole kvalitete daje se ocjena uporabljivosti prostornih podataka i proizvoda za daljnju proizvodnju (ocjena kvalitete) i prijedlozi za stavljanje podataka i proizvoda u službenu upotrebu.
Poslovi stručnog nadzora odnose se na postupanja koje provode službenici Državne geodetske uprave tijekom trajanja spomenutih ugovornih obveza u obliku posjeta lokaciji izmjera ili  sjedištu lokacije fizičke i pravne osobe posebno ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Osim stručnog nadzora Državna geodetska uprava provodi i upravni nadzor kao i inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost.

Koje je radno vrijeme za rad sa strankama u Središnjem uredu?

Uredovno radno vrijeme Središnjeg ureda Državne geodetske uprave za rad sa građanima i drugim strankama je svaki radni dan od 09-12 sati.

Je li moguće slobodno korištenje dijelova karata u publikacijama?

Dijelovi službenih karata se mogu javno objavljivati uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave. Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) preglednika Geoportala DGU-a dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim skupovima pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi »Geoportal Državne geodetske uprave«. Uvjeti korištenja geoportala DGU nalaze se na poveznici https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-koristenja
Ukoliko se karte žele koristiti u originalnoj rezoluciji potrebno je podnijeti zahtjev na adresu Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb te u zahtjevu istaknuti da će se karte koristiti za javnu objavu. U tom slučaju cijena za navedene karte obračunat će se sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018 ). U budućoj publikaciji je potrebno navesti izvornik podataka.

Koja je razlika između katastra i zemljišne knjige?

Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra - katastru i zemljišnim knjigama (jednako kao npr. u Austriji ili u Njemačkoj). Katastar je nadležan za opisivanje nekretnina dok je zemljišna knjiga nadležna za prava na prethodno opisanim nekretninama. Iz povijesnih razloga ova dva registra na području Republike Hrvatske nisu vođena u suglasju tako da imamo mnogo situacija da su stvarni nositelji prava upisani u samo jednom od registara. Vezano za katastarske podatke molimo Vas da se za informaciju obratite u mjesno nadležan katastarski ured, a za informacije o zemljišnoj knjizi molimo Vas da se pitanjem obratite Ministarstvu pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/  .

Što je katastar?

Zajednički naziv za popise i kartografske prikaze istovrsnih objekata krajolika. Postoje različite vrste katastra, npr. katastar zemljišta, katastar nekretnina, katastar prostornih jedinica, katastar vodova; katastar šuma, katastar cesta, katastar zgrada, katastar pomorskoga dobra.

Što je geodezija?

Tehnička i znanstvena disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem oblika Zemlje i njezina polja sile teže. Glavni predmet istraživanja u geodeziji je geodetska izmjera zemljišta i Zemlje. Osnovne grane geodezije su kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja, primijenjena geodezija, satelitska i fizikalna geodezija te geoinformatika. Trenutno geodetsku struku zakonski reguliraju dva stručna zakona i 21 pravilnik, a pravno i stručno vezani smo na desetke drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Zašto u Područnim uredima za katastar nije naveden grad Zagreb?

Državna geodetska uprava poslove iz svog djelokruga obavlja u Središnjem uredu i područnim uredima za katastar. Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja ured Grada Zagreba ( čl. 156. Stavak 2. i 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)).

Postupanje stranaka nakon ishođenja Rješenja o izvedenom stanju?

Ukoliko su podaci o zgradi evidentirani u katastru i zemljišnoj knjizi te ukoliko su sukladni izdanom rješenju o  izvedenom stanju od strane nadležnog upravnog odjela možete se za upis pozitivne zabilježbe da se za zgradu prilaže rješenje izvedenog stanja u zemljišnoj knjizi obratiti zemljišnoknjižnom odjelu pri nadležnom općinskom sudu kojem je potrebno dostaviti prijedlog za upis.
Nadalje, ako podaci o zgradi uopće nisu evidentirani u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi ili su drukčiji od podataka u izdanom rješenju o izvedenom stanju tada prema članku 35. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12143/1365/17):
(1) Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju.
Evidentiranje zgrada u katastarskom operatu propisano je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22), Pravilnikom o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) i Pravilnikom o geodetskim elaboratima (NN 59/18).
Sukladno članku 65. i članku 85. Zakona o državnoj izmjeri i katastru (NN 112/18, 39/22) evidentiranje i promjena podataka o zgradama provodi se na temelju potvrđenog geodetskog elaborata i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku.
Navedenom elaboratu stranka može priložiti Rješenje o izvedenom stanju.
Geodetske elaborate mogu izrađivati osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema posebnom zakonu kojim je uređeno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere i katastra nekretnina (Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)). Popis ovlaštenih osoba možete pronaći na internet stranicama ove Uprave http://www.dgu.gov. hr/ (pod Pretraga baze).
Nakon što se zgrada evidentira u katastarskom operatu, sukladno članku 35. stavku 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu (gruntovnici) rješenje o izvedenom stanju.
Nadležni sud (gruntovnica) prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake akta.

Sustav e-građani i OSS – registracija korisnika

Vezano uz izdavanje katastarskih javnih isprava (Kopija katastarskog plana, Prijepis/Izvod iz posjedovnih lista i Izvadak iz Baze zemljišnih podataka) putem One Stop Shop-a i putem sustava e-Građani obavještavamo Vas kako je za korištenje prethodno navedenih usluga trenutno moguća registracija samo fizičkih osoba.
Radovi na uspostavljanju funkcije registracije pravnih osoba su u tijeku te Vas obavještavamo da u narednom periodu možete očekivati uspostavljanje prethodno navedene funkcionalnosti.
Prema informacijama koje su nam dostavile pravne osobe uplata iznosa troška za e-uslugu pruženu putem One Stop Shop-a i putem sustava e-Građani moguća je poslovnom karticom te su prethodno navedene pravne osobe na taj način premostile situaciju da država nije omogućila istima registraciju te uplatu prethodno navedenih troškova na ime istih.

Sustav e-građani i OSS – izdavanje katastarskih javnih isprava

Državna geodetska uprava je danom 01. ožujka 2017. godine omogućila izdavanje javnih isprava elektroničkim putem i to:

  1. Kopiju katastarskog plana
  2. Prijepis/izvod iz posjedovnog lista
  3. Izvadak iz Baze zemljišnih podataka
 
S danom 11. listopadom 2020. godine Državna geodetska uprava je omogućila građanima podnošenje zahtjeva i preuzimanje dodatnih javnih isprava:

  1. Potvrde o kućnom broju (za zgrade kojima je već ranije određen kućni broj)
  2. Rješenja o određivanju kućnog broja (za zgrade kojima još nije određen kućni broj)

Postupak izdavanja prethodno navedenih katastarskih javnih isprava elektroničkim putem prikazan je na video snimci dostupnoj putem http://www.uredjenazemlja.hr/ .

OSS ZIS - pretraga po OIB-u ili imenu i prezimenu vlasnika odnosno nositelja drugih prava na zemljištu

Putem web aplikacije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra nije moguće pretraživati podatke katastarskog operata temeljem imena i prezimena ili OIB-a/JMBG-a, već temeljem broja katastarske čestice ili broja posjedovnog lista i naziva katastarske općine. Pretragu je moguće obaviti pojedinačno odnosno za svaku katastarsku česticu ili posjedovni list.


Kako pretragom po adresi i/ili lokaciji zemljišta doći do neslužbenih verzija posjedovnog lista i kopije katastarskog plana koristeći preglednike Državne geodetske uprave Geoportal i web aplikaciju ZIS-a?

Broj katastarske čestice i naziv katastarske općine kako se vodi u katastru moguće je saznati putem preglednika Geoportal DGU na način da se pretraga obavlja putem podataka RPJ (ime ulice i kućnog broja, imena naselja) ili vizualnim pregledom ukoliko Vam je poznata lokacija parcele. Informacije o mogućnosti korištenja i načinu korištenja preglednika dostupne su odabirom "Uvjeti korištenja" u donjem desnom kutu preglednika.
Katastarski podaci, isključivo u informativne svrhe, te za osobnu upotrebu, mogu se pregledavati i pretraživati putem web aplikacije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na način da se putem Preglednik katastarskog operata predmetna katastarska čestica vizualno locira na način da se pomiče kartografski prikaz te koriste mogućnosti uvećanja (+) i smanjenja (-) prikaza istog do razine predmetne katastarske čestice. Odabirom „Informacije o čestici“ te potom:

  • „Prijepis PL/ Izvadak iz BZP“ možete pregledavati i ispisivati podatke knjižnog dijela katastarskog operata (neslužbena verzija posjedovnog lista)

  • „Izvod iz katastarskog plana“ možete pregledavati i ispisivati podatke grafičkog dijela katastarskog operata ( neslužbena verzija izvoda iz katastarskog plana)

  • „Izvadak iz  ZK/Izvadak iz BZP“ pregledavati i ispisivati podatke zemljišne knjige (neslužbena verzija vlasničkog lista),

Napominjemo da se na ovaj način pristupa neslužbenim verzijama posjedovnog lista i zemljišnoknjižnog uloška.

Ažurnost podataka u pregledniku Geoportal

Datum stanja podataka  katastarskog operata na ovom pregledniku različit je za različite područne urede za katastar i njihove ispostave. Datum stanja podataka ovisi o tome kada je zadnji puta ažurirano stanje u središnjoj bazi podataka.

Geoportal – nepoklapanje sloja DKP-a (sloj katastra)  i DOF-a (karta)

Napominjemo, sve informacije dostupne putem korištenog preglednika informativnog karaktera te se mogu koristiti isključivo u osobne svrhe . Informacije o mogućnosti korištenja i načinu korištenja preglednika dostupne su odabirom "Uvjeti korištenja" u donjem desnom kutu preglednika.
Riječ je o dvjema različitim podlogama nastalim međusobno različitim metodama različite točnosti u različitim vremenskim periodima te njihov međusobni odnos na pregledniku ne odražava stvarno stanje.

Plaćanja stvarnih troškova na propisani račun

Sukladno članku 167., 168. i 171. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) Državna geodetska uprava odnosno ured Grada Zagreba izdaju javne isprave i preslike podataka na zahtjev stranaka te se za izdavanje istih plaćaju stvarni troškovi izdavanja odnosno obavljanja pojedinih poslova.

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, 156/22) upravne pristojbe na izdavanje preslika podataka i javnih isprava se ne plaćaju.

Stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisani su Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018).

Za detaljnije informacije o podnošenju zahtjeva upućujemo Vas da se obratite na izdavanje.podataka@dgu.hr odnosno za podatke katastra nekretnina direktno nadležnom katastarskom uredu. Popis područnih ureda za katastar i njihovih odjela/ispostava sa navedenim sjedištima možete pronaći na internet stranicama ove Uprave http://www.dgu.hr/o-nama/podrucni-uredi.html .

Obrasci zahtjeva za izdavanje podataka nalaze se na poveznici  https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91

  • Instrukcija za uplatu iz Hrvatske :
 
KORISNIK Državni proračun RH, Ministarstvo financija RH, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
BROJ ŽIRO RAČUNA 1001005-1863000160
IBAN CODE HR1210010051863000160
SVRHA PLAĆANJA Državna geodetska uprava
Za STVARNE TROŠKOVE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Model HR64
POZIV NA BROJ 7129-6120-šifra katastra-broj računa*


*informacije o šifri katastra i broju računa nalaze se na računu koji ste dobili od strane nadležnog katastarskog ureda.
 

  • Instrukcija za uplatu iz inozemstva :
 
KORISNIK Državni proračun RH, Ministarstvo financija RH, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
BROJ ŽIRO RAČUNA 1001005-1863000160
IBAN CODE  HR1210010051863000160
BANKA  Hrvatska narodna banka,
Trg hrvatskih velikana 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT CODE NBHRHR2XXXX
SVRHA PLAĆANJA  Državna geodetska uprava
Za STVARNE TROŠKOVE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Model  HR64
POZIV NA BROJ 7129-6120-šifra katastra-broj računa*  **

               
 
*  maximalni broj znakova je 26 i uključuje brojeve i crtice
** informacije o šifri katastra i broju računa nalaze se na računu koji ste dobili od strane nadležnog katastarskog ureda
 


 
Najčešća pitanja i odgovori na SDGE korisničkoj podršci
Zapošljavanje i državni ispit

Može li se u državnu službu primiti osoba koja nema položen državni ispit?

U državnu službu se može primiti osoba koja nema položen državni ispit. Ukoliko je natječajem propisan uvjet položen državni ispit, osoba koja nema položen državni ispit može se prijaviti na natječaj iz razloga što je odredbom članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima propisano da u državnu službu može biti primljen i kandidat bez položenoga državnoga ispita, uz obvezu polaganja istog u roku od godine dana od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.


Tko podnosi prijavu za polaganje državnog ispita?

Sukladno članku 14. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 70/20, 29/21 i 39/22) Ispitni koordinator na temelju pisanog zahtjeva kandidata za pristupanje polaganju Ispita provjerava uvjete te provodi prijavu unosom i upisom svih potrebnih podataka o kandidatu u ADI sustav (aplikaciju za državni ispit).


U kojem roku se podnosi prijava za pristupanje polaganju državnog ispita?

Sukladno članku 16. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 70/20, 29/21 i 39/22) prijavljivanje kandidata je pravovremeno ako je izvršeno u ADI sustav najkasnije tri mjeseca prije isteka roka u kojem je kandidat dužan položiti državni ispit.


Tko i za koga organizira provođenje polaganja državnog ispita?

Polaganje državnog ispita organizira Ministarstvo pravosuđa i uprave za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnim zakonom povjerenih javnih ovlasti, kojim je propisana obveza polaganja državnog ispita.
Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Kako da pronađem ovlaštenog geodeta?

Sve pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlaštene inženjere geodezije koji stručne geodetske  poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu možete pronaći u kategoriji Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova pretražujući bazu po županijama.

Koliko ovlaštenih geodetskih izvoditelja postoji u RH?

Na dan 19.01.2023. godine u Evidenciji suglasnosti nalaze se 1172 aktivne ovlaštene osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova.