EU fondovi

  • Slika /slike/Istaknute teme/EU fondovi/EU fondovi.jpg
  • Slika Lenta ESF fonda sa zastavom EU i natpisom Europska unija, Zajedno do fondova EU, logotipom Europski strukturni i investicijski fondovi i logotipom Europskog socijalnog fonda.
  • Slika Logotip Europski strukturni i investicijski fondovi
  • Slika Zastava EU, s natpisom Europska unija, Zajedno do fondova EU.
Privremeni smještaj poslovnog prostora PUK-a Sisak, IKN Petrinja (FSEU.MPGI.03/27)
Informacijsko-komunikacijska i informatička obnova katastarskih ureda na potresom postradalom području
Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima (FSEU.2022.MINGOR.04)
Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj – CROLIS
Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a
Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa
Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima
Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga

Dokumenti

Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata

Dokumenti

Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova
Uspostava e-Registra zgrada
Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma
Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Dokumenti

Upravljanje zemljišnim podacima u Republici Hrvatskoj
Uspostava službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora
Geoinformacijski sustav državne granice Republike Hrvatske (GiSDG)
Unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s Europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo
Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)
Tehnička pomoć OPULJP, KI za pripremu projekata za financiranje iz Europskog socijalnog fonda

Dokumenti