Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Državnoj geodetskoj upravi i zamjena povjerljive osobe imenovani su od strane glavnog ravnatelja na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19).

Povjerljiva osoba je dužna:
  • zaprimiti prijavu nepravilnosti,
  • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
  • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
  • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
  • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
  • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka,
  • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
  • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
  • svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama i to:
 
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Zrinka Bešlić Landek, dipl. iur. ili

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Katarina Fidermuc Rončević, dipl. iur.
 
na propisanom obrascu, pisanim putem na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, izjaviti usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu povjerljiva.osoba@dgu.hr