Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Državnoj geodetskoj upravi i zamjena povjerljive osobe imenovani su od strane glavnog ravnatelja na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19).
 
Povjerljiva osoba je dužna: zaprimiti prijavu nepravilnosti,
ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka,
pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti
 
 Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama i to:
 
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Zrinka Bešlić Landek, dipl. iur. ili
 
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Ela Galac, mag.iur.

na propisanom obrascu, pisanim putem na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, izjaviti usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu povjerljiva.osoba@dgu.hr