Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Državnoj geodetskoj upravi, imenovani su od strane glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22.).
 
Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.
 
Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja, neposredno imenovanim osobama i to:
 
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Zrinka Bešlić Landek, dipl. iur.
 
ili
 
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Ela Kovač, mag. iur.
 
na obrascu, u pisanom obliku na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb ili u usmenom obliku (telefonom ili drugim sredstvima glasovnih poruka, fizičkim sastankom, usmeno na zapisnik) ili putem elektroničke pošte na adresu povjerljiva.osoba@dgu.hr
 
ili izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje – pučkom pravobranitelju.