Ravnopravnost spolova

Sukladno odredbi članka 11. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine” br. 82/08 i 69/17) tijela državne uprave i pravne osobe u pretežitom vlasništvu države svake četiri godine donose planove djelovanja iz djelokruga svoje nadležnosti na osnovi analize položaja žena i muškaraca, utvrđuju razloge za uvođenje posebnih mjera, ciljeve koje treba postići, način provedbe i metode nadziranja provedbe.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova: Brigita Sambol, struč. spec. admin. publ.
  • telefon 01 6165 429 
  • fax 01 6165 484
  • elektronička pošta : brigita.sambol@dgu.hr
  • adresa: Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb