Iskaz interesa za premještaj u Državnu geodetsku upravu - 2024

Datum objave: 14.03.2024.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@dgu.hr s naznakom: „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Državnu geodetsku upravu“.

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave poziva na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i  Državne geodetske uprave, odnosno do 29.03.2024. godine.