O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). 

„Sukladno članku 5. stavku 1. točci 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.„

„Sukladno članku 5. stavku 1. točci 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, „ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.“

„Sukladno čl.18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama „Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarenje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.“

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.
Korisnik prava na pristup informacijama, može ostvariti pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Državnoj geodetskoj upravi. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Napominje se da se, sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15, 69/22)​ putem navedenog zakona ne može podnijeti zahtjev za izdavanje proizvoda i usluga Državne geodetske uprave, već je isto moguće ostvariti putem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) podnošenjem zahtjeva koji su za svaki pojedini proizvod i uslugu dostupni na ovim web stranicama, na slijedećoj poveznici: https://dgu.gov.hr/proizvodi-i-usluge/78

Službenica za informiranje: Marijana Nardić, dipl.iur.

 • telefon 01 6166 519 (ponedjeljkom i srijedom od 9 do 11 sati)

 • fax 01 6165 484

 • elektronička pošta : zppi@dgu.hr

 • adresa: Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb


Zamjenica Službenice za informiranje: Ana Cigula, dipl. iur., univ. spec. admin. publ.
 • telefon 01 6165 432

 • fax 01 6165 484

 • elektronička pošta : zppi@dgu.hr

 • adresa: Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb
 

​U dijelu ponovne uporabe informacija službenici za informiranje: Sanja Mimica, dipl. ing. geod., Maja Fudurić Ilijanić, dipl. ing. geod., Martina Ciprijan, dipl. ing. geod.

 • telefon 01 6165 421

 • fax 01 6165 484

 • elektronička pošta:  Izdavanje.Podataka@dgu.hr

 • adresa: Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb


Korisnik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, Državna geodetska uprava može naplatiti naknadu stvarnog materijalnog troška te troška poštarine sukladno Kriterijima za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22) iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/1569/22).
Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22)

Naknada se uplaćuje u Državnu riznicu: 1001005-1863000160, matični broj 0936693, OIB 84891127540, svrha doznake: preslike dokumenata i troškovi poštarine.