Zaštita osobnih podataka

Državna geodetska uprava obrađuje osobne podatke ispitanika u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka – Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti  podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)
 
Državna geodetska uprava obrađuje osobne podatke sukladno člancima 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Državna geodetska uprava kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje:
 • Podatke o zaposlenicima
 • Podatke o kandidatima prijavljenim na javne natječaje za prijem u državnu službu
 • Podatke o podnositeljima zahtjeva vezanim za obavljanje poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave
 • Podatke o posjetiteljima službenih prostorija
 • Podatke o sudionicima na događajima koje organizira Državna geodetska uprava

Zakonitost  obrade osobnih podataka
Državna geodetska uprava prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika radi izvršavanja svojih pravnih obaveza, izvršavanja zadaća od javnog interesa odnosno pri izvršavanju službene ovlasti, radi izvršavanja ugovora u kojima je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora odnosno za potrebe svojih legitimnih interesa.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka  
Državna geodetska uprava prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem:
 • Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013,  01/2015, 138/2015, 61/2017, 70/19 i 98/19) i podzakonskih propisa koji se na istom temelje te drugim propisima o radu
 • Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN br. 112/18)  i podzakonskih propisa koji se na istom temelje
 • Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ( NN br. 25/18 ) i podzakonskih propisa koji se na istom temelje
 • Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN br. 56/13 i 52/18, 50/20)
 • Zakona o zaštiti na radu  ( NN. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Osobni podaci koje prikuplja i obrađuje Državna  geodetska uprava čuvaju se sukladno propisima kojima je regulirana obveza čuvanja, pohrane i arhiviranja gradiva.
 
Primatelji osobnih podataka
Državna geodetska uprava će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju, ovisno o primjenjivosti, sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 1. pravo na pristup osobnim podacima
 2. pravo na ispravak/dopunu osobnih podataka
 3. pravo na brisanje osobnih podataka
 4. pravo na ograničenje obrade
 5. pravo na prenosivost osobnih podataka
 6. pravo na prigovor
 7. pravo na pritužbu odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Prava od točke 1. do 6. ispitanici  mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u svrhu ostvarivanja svojih prava putem Službenika za zaštitu osobnih podataka Državne geodetske uprave.
Pravo iz točke 7.  ispitanici  mogu ostvariti podnošenjem pritužbe odnosno zahtjeva za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka
Državna geodetska uprava će, u slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka, osim kada je ispunjen bilo koji od uvjeta iz članka 34. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@dgu.hr
ili putem pošte:
Državna geodetska uprava
n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka
Gruška ulica 20
10000 Zagreb
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika


Voditelj obrade osobnih podataka
Državna geodetska uprava
Gruška ulica 20
10000 Zagreb
Tel: 01/ 6165–444 , e-mail: info@dgu.hr
 

Dodatne informacije: