Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade plana proračuna za razdoblje 2024.-2026. u cilju stvaranja preduvjeta za učinkovitije pružanje javnih usluga Državna geodetska uprava omogućava on-line davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2023.-2025. i prijedloge za novo proračunsko razdoblje.

Komentari i prijedlozi se mogu dostaviti na e-mail info@dgu.hr korištenjem priloženog obrasca najkasnije do 31. 07. 2023. godine kako bi se zaprimljeni komentari i prijedlozi mogli razmotriti prilikom izrade financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje.