Državni ispit

Državni ispit je organiziran način provjere znanja, vještina i osposobljenosti državnog službenika za rad u državnom tijelu. Ispit se polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.
 
Državni ispit prijavljuje se i polaže preko aplikacije za državni ispit  (ADI sustav). Postupak, način i sadržaj polaganja državnog ispita uređeni su Pravilnikom o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 70/20, 29/21 i 39/22) 
 
Sukladno članku 57.  Zakona o državnim službenicima državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.
Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.
Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.
 
Ispit I. i II. Razine polaže se na računalu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a sastoji se od sljedećih predmeta ispitivanja:
 1. Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije
 2. Sustav državne uprave
 3. Službenički odnosi i službenička etika
 4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Osnove Europske unije
 6. Osnove upravnog postupka, upravnog spora i uredskog poslovanja

Za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita, određena su područja ispitivanja.
Ispitni katalog za državni ispit objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, te za svaku razinu Ispita uređuje:
 1. Broj zadataka u Ispitu
 2. Zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja
 3. Razradu sadržaja pojedinih područja ispitivanja
 4. Ishode učenja u pojedinim područjima ispitivanja
 5. Trajanje Ispita
 6. Pravne izvore i literaturu za pripremu Ispita za pojedine predmete ispitivanja
 7. Druge informacije važne za pripremu kandidata za Ispit

Ispitne koordinatorice kao osobe ovlaštene za pristup i rad u ADI sustavu koje su dužne prijaviti kandidata za polaganje Ispita, zaprimati akte u svezi s polaganjem Ispita, te unositi statusne promjene kandidata u ADI sustav, dostupne su na kontaktnim podacima kako slijedi.

Detaljnije o državnom ispitu dostupno je na poveznici Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske - Državni ispit (gov.hr)