Državni stručni ispit

Državni stručni ispit je organizirani način provjere znanja, vještina i osposobljenosti državnog službenika za rad u državnom tijelu. Ispit se polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
 • Opći dio Ispita zajednički je za sve službenike bez obzira na poslove koje obavljaju. Posebni dio Ispita sastoji se od provjere posebnih znanja i poznavanja propisa potrebnih za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga državnog tijela u kojem je službenik zaposlen. Ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom. Sjedište Komisije je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.  Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela u kojem je službenik zaposlen. Čelnik tijela, odnosno osoba koju on za to ovlasti razmatra zahtjev za podnošenje prijave, ovjerava podatke unesene u prijavu za polaganje Ispita i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu, te prijavu bez odlaganja dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama:
 • rješenje o prijemu u državnu službu odnosno o rasporedu na radno mjesto, ili ugovor o radu za zaposlene u pravnim osobama s javnim ovlastima, ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za osobe na stručnom osposobljavanju u tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje službenik u većem dijelu obavlja,
 • svjedodžbu ili diplomu o završenom školovanju,
 • potvrda HZMO o radnom stažu ,
 • dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.
Opći dio Ispita polaže se usmeno.

Posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.

Osobe koje polažu državni stručni ispit ovisno o stupnju stručne spreme trebaju pokazati sljedeće poznavanje ispitne građe i to:
 • za visoku stručnu spremu detaljno poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita
 • za višu stručnu spremu dobro poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita
 • za srednju stručnu spremu dobro poznavanje općeg dijela državnog stručnog ispita i osnovno poznavanja načela i rješenja sadržanih u pravnim izvorima na posebnom dijelu državnog stručnog ispita.

OPĆI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
Usmeni dio općeg dijela Ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
 1. Ustavno uređenje
 2. Sustav državne uprave
 3. Službenički odnosi
 4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Upravni postupak i upravni sporovi
 6. Uredsko poslovanje
 7. Osnove sustava Europske unije.
Detaljnije o općem dijelu vidjeti u Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06, 145/12, 11/15, 124/15), odnosno na poveznici https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-strucni-ispit-789/789.

POSEBNI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja službenik koji polaže Ispit.
Za geodetske i katastarske poslove, a prema stručnoj spremi u pisanom dijelu posebnog dijela ispita polažu se zadaci kako slijedi:
 • za geodetske poslove – stručni referent
Računanje koordinata točaka poligonskog vlaka u Trigonometrijskom obrascu br. 19, te trigonometrijski obrasci br. 8 i br. 14.
 • za geodetske poslove – viši stručni referent
Računanje koordinata čvorne točke poligonskih vlakova u Trigonometrijskom obrascu br. 21.
 •  za geodetske poslove – stručni suradnik
Na osnovi zadanih koordinata trigonometrijskih točaka, te mjerenjem određenih vanjskih (orijentiranih) i unutarnjih pravaca, treba izračunati najvjerojatnije vrijednosti nepoznate trigonometrijske točke izjednačenjem u Trigonometrijskom obrascu br. 10.
 •  za katastarske poslove – stručni referent, viši stručni referent, stručni suradnik
Utvrđivanje promjene podataka o zemljištu i izradba nacrta upravnih rješenja prvog stupnja o utvrđenim promjenama.
Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima službenik radi, odnosno za koje se priprema te provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem službenik radi.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja geodetskih i katastarskih poslova, polaže pisani i usmeni dio iz predmeta:

Za geodetske poslove
 • Osnovni geodetski radovi
 • Topografska izmjera i izrada državnih zemljovida
 • Katastar
 • Geodetski radovi za posebne potrebe
 • Izrada i održavanje katastarskih planova
 • Katastar vodova i registar prostornih jedinica

Za katastarske poslove:
 • Katastar
 • Izrada i održavanje katastarskih planova
 • Katastar vodova i registar prostornih jedinica.

Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne uprave.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

Ispit za geodetske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/2018)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 3. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 4. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 5. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 6. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 7. Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 8. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 9. Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/2017)
 10. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148 /2009)
 11. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 12. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 13. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 14. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 15. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).

Ispit za katastarske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. br. 112/2018)
 2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 3. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 4. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 5. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 6. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 7. Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 8. Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/2017)
 9. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148 /2009)
 10. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 11. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 12. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 13. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 14. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).

Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

Ispit za geodetske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. br. 112/2018)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 4. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, br. 77/2020)
 5. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 8/2004, 82/2005)
 6. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 7. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 8. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 9. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 10. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 11. Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 12. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 13. Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/2017)
 14. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148/2009)
 15. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 16. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 17. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 18. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 19. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).

Ispit za katastarske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/2018)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19)
 3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 4. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 5. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 6. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 7. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 8. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 9. Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/2017)
 10. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148 /2009)
 11. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 12. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 13. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 14. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 15. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

Ispit za geodetske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. br. 112/2018)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19)
 3. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/2018)
 4. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/2013, 52/2018, 50/2020)
 5. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019), pročišćeni tekst
 6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/19), pročišćeni tekst
 7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019), pročišćeni tekst
 8. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011, 56/2016, 98/2019), pročišćeni tekst
 9. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 10. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 11. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 13. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 14. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 15. Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 16. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 110/2004, 117/2004)
 17. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 18. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, br. 77/2020)
 19. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 8/2004, 82/2005)
 20. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 29/2005)
 21. Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/2017)
 22. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148/2009)
 23. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 24. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 25. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 26. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 27. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).

Ispit za katastarske poslove
 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/2018)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19)
 3. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/2018)
 4. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/201352/201850/2020)
 5. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019), pročišćeni tekst
 6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/19), pročišćeni tekst
 7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019), pročišćeni tekst
 8. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011, 56/2016, 98/2019), pročišćeni tekst
 9. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, br. 33/2017)
 10. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 11. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018)
 12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 13. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, br. 84/2007, 148/2009)
 14. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, br. 37/2020)
 15. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 16. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 8/2004, 82/2005)
 17. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 29/2005)
 18. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 142/2008, 148/2009)
 19. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/2008)
 20. Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, br. 15/2020)
 21. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/2014, 56/14)
 22. Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (»Narodne novine«, br. 59/2020)
 23. Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/2018).