Plan savjetovanja

Državna geodetska uprava na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15.), a sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljuje Planove savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz nadležnosti Državne geodetske uprave.