Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), pod stručnim geodetskim poslovima koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina te time utječu na sigurnost u pravnom prometu nekretninama podrazumijevaju se stručni geodetski poslovi za potrebe državne izmjere, stručni geodetski poslovi za potrebe osnivanja katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture i stručni geodetski poslovi za potrebe katastra zgrada.

Stručne geodetske poslove propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije, zajednički geodetski ured i pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkog geodetskog ureda ili pravne osobe.

Sukladno članku 103. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) , fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 8. stavka 1. novoga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, mogu iznimno nastaviti trajno, dok su kao fizičke osobe upisane u Obrtni registar, obavljati poslove izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izrade elaborata katastra infrastrukture, izrade situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt te poslove iskolčenja građevina.
 
Uvjeti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

​Ovlaštenom inženjeru geodezije Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje:

 • stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, a koji podrazumijevaju pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izrade geodetskog projekta, ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture, a koji podrazumijevaju pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada, a koji podrazumijevaju pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada ukoliko ispunjava slijedeće uvjete da je :

  • ​​upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, pod uvjetom da mu članstvo u Komori nije u mirovanju
  • ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba u kojoj obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje navedenih poslova
  • stekao iskustvo u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine
  • u proteklom razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavio stručno usavršavanje u skladu s propisom Komore kojim se regulira stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.


Zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje:
 
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere, a koji podrazumijevaju pružanje usluga projektiranja, obavljanja terenskih poslova i izrade elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje Hrvatske osnovne karte i izradu odgovarajućih elaborata, usluga obavljanja geodetskih i fotogrametrijskih poslova koji se odnose na izradu službenih digitalnih ortofotokarata i odgovarajućeg elaborata, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje državnih topografskih karata i izradu odgovarajućih elaborata, usluga izmjere, označivanja i održavanja točaka državne granice i izrade odgovarajućeg elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe državne izmjere
 • stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina, a koji podrazumijevaju pružanje usluga homogenizacije katastarskog plana i izrade elaborata homogenizacije, usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga provođenja tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije, usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga tehničkog nadzora nad provođenjem tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete da je:

  • zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba registrirana za obavljanje navedenih poslova
  • u zajedničkom geodetskom uredu odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti osigurano da navedene stručne geodetske poslove obavljaju najmanje tri ovlaštena inženjera geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije iz članka  19. stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)  i tri geodetska stručnjaka koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


Stručne geodetske poslove mogu obavljati:

 • Ovlašteni inženjer geodezije – u svojstvu odgovorne osobe
 • Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore, odnosno osoba koja ispunjava navedene uvjete, a stručne geodetske poslove obavlja u statusu vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa).
 • Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (osoba koja ima stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore, odnosno osoba koja ispunjava navedeni uvjet, a nalazi se na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa).


Strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove na području Republike Hrvatske

Strana ovlaštena fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ima pravo pod jednakim uvjetima koji vrijede za ovlaštene inženjere geodezije u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u Republici Hrvatskoj u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore.
 
Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Komori.
 
Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno i povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Komoru, uz uvjet da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općima aktom Komore i osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu te je uz izjavu dužna priložiti dokaz o državljanstvu, potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a odnosno Švicarskoj konfederaciji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe, uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju odnosno da mi nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama u skladu s novim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.
 
Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, koja je u tim državama registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i drugim posebnim propisima. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja je u trećoj državi registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i drugim posebnim propisima, osim pravne osobe koja ima sjedište u državi članici Svjetske trgovinske organizacije.
 
Strana pravna osoba može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one stručne geodetske poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Državnu geodetsku upravu izjavom koja se može podnijeti u pisanom ili elektroničkom obliku te je istoj dužna priložiti isprave kojima se dokazuje pravo obavljanja geodetske djelatnosti u državi sjedišta, da ima zaposlenu osobu koja je u Republici Hrvatskoj ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i da je pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem geodetske djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.
 
Podnošenje zahtjeva
1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova može se predati Državnoj geodetskoj upravi:
 
 • neposredno u pisanom obliku
 • slanjem poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte na info@dgu.hr
 • putem e-usluge na oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp 
 
Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je člankom 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)

2. Zahtjev za izdavanje potvrde iz Evidencije suglasnosti može se predati Državnoj geodetskoj upravi:
 
 • neposredno u pisanom obliku
 • slanjem poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška ulica 20, 10000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte na info@dgu.hr
 • putem e-usluge na oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp 
Obrasci zahtjeva
Pretraga baza
Ovlašteni inženjeri geodezije, zajednički geodetski uredi i pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine, broj 25/18)
 
Upravna pristojba
Za izdavanje rješenja o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.

Za izdavanje potvrde o izdanoj suglasnosti sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

 
Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava 
Gruška ulica 20, Zagreb 
info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 90/2018)
Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/2018)

 • Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

 • Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu.

Pravne osobe - Nepromijenjeni uvjeti o izdanoj suglasnosti
Zajednički geodetski ured i pravna osoba koji imaju suglasnost iz članka 19. stavka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) dužni su jednom godišnje, do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, Državnoj geodetskoj upravi dostaviti dokaze da se uvjeti na temelju kojih su dobili suglasnost nisu izmijenili.
 
Dokumenti - Obrazac izjave u PDF-u
 
Popunjeni obrazac Izjave ovjeren potpisom osobe ovlaštene na zastupanje i pečatom podnosi se Državnoj geodetskoj upravi putem elektroničke pošte na info@dgu.hr