Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

http://oss.uredjenazemlja.hrJedan od ključnih rezultata Državne geodetske uprave (DGU) i Ministarstva pravosuđa (MP) je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostava jedinstvene baze podataka katastra i zemljišne knjige i jedinstvene aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. ZIS će korisnicima donijeti mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu bit će znatno skraćeno, a građani na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre.

Sustav registracije nekretnina u Republici Hrvatskoj sastoji se od dva registra: katastra u kojem se nekretnine uknjižuju prema tehničkim podacima i zemljišne knjige, gdje su ovi podaci dopunjeni podacima o pravima na nekretninama. Katastarski uredi (KU) i zemljišnoknjižni odjeli (ZKO) su do uspostave ZIS-a vodili zasebne baze podataka koje su održavali lokalno. Podaci u lokalnim bazama podataka nisu bili usklađeni između katastarskih ureda i ZKO-a pa su se, prema tome, ovi podaci razlikovali na razini države. Uspostava ZIS-a planirana je strategijom za razdoblje od 2006. do 2010. godine. ZIS je ambiciozan pothvat koji uključuje integrirane poslovne procese i jedinstvenu bazu podataka za podatke katastra i zemljišnih knjiga, kao i aplikacija za upravljanje i održavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. ZIS je centraliziran sustav i baza podataka s kojom su svi sudovi i katastarski uredi u sustavu Državne geodetske uprave (DGU-a), uključivo i Gradski ured za katastar i geodetske poslove grada Zagreba (GUKGPGZ), povezani na razini države.


ZIS zajednički koordiniraju Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU). Zadatke koordinacije zajednički obavljaju dva Koordinatora koje samostalno imenuju i razrješavaju ministar pravosuđa i ministar graditeljstva i prostornog uređenja. Koordinatori, uz prethodno odobrenje ministra pravosuđa i ministra graditeljstva i prostornog uređenja, donose godišnji i višegodišnji plan i program rada i razvoja ZIS-a te prate njihovo izvršenje.
ZIS-om upravlja Upravljačka radna skupina sastavljena od tri člana koje zajednički imenuju i razrješavaju Koordinatori. Upravljačka radna skupina Koordinatorima predlaže godišnji i višegodišnji plan i program rada i razvoja ZIS-a, neposredno prati njihovo izvršenje, iznosi prijedloge i mišljenja o određenim pitanjima Koordinatorima i Voditelju ZIS-a, donosi odluke i obavlja druge zadatke određene Poslovnikom ZIS-a.
Zadatke vezane uz ZIS organizira i njima rukovodi Voditelj kojeg, uz prethodno odobrenje Koordinatora imenuje i razrješava Upravljačka radna skupina.

Puno širenje ZIS-a započelo je u lipnju 2013. godine ZIS je tada stavljen u produkciju u Područnom uredu za katastar Požega za neharmonizirane podatke, a u rujnu 2013. godine cjeloviti ZIS sa zajedničkim procesima uspješno je uveden u ZKO i KU Požega. Do kraja studenog 2016. godine ZIS je u punom produkcijskom radu u svih 108 zemljišnoknjižnih odjela i 112 katastarskih ureda.
Sustav je uspostavljen u 3 okoline:

 

  • razvojna okolina – ovu okolinu osigurava Izvršitelj u svojim prostorima koristeći svoje fizičke resurse (strojnu i programsku opremu),

  • testna/pred produkcijska okolina,

  • produkcijska okolina.

Testna/pred produkcijska okolina i produkcijska okolina se nalaze u centru za udomljavanje – APIS IT d.o.o.
ZIS aplikacija konsolidira unos podataka, inicijalno popunjavanje podacima, održavanje podataka, pristup podacima i ispise podataka o zemljišnoj administraciji.
ZIS aplikacija se sastoji od privatnog i javnog dijela (OSS).
OSS (One-Stop-Shop) je javna web aplikacija koja predstavlja vezu prema postojećem privatnom  zemljišnoknjižnom i katastarskom sustavu, odnosno Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišne knjige i katastra (ZIS), a u cilju poboljšanja razine kvalitete i brzine pružanja usluga ključnim korisnicima i građanima u poslovima registriranja promjena stvarnih prava nad nekretninama.
OSS se sastoji iz dvije komponente:

  • OSS public – dostupan svim korisnicima (neregistranim) koji omogućava pretragu i pregled osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka

  • OSS private – dostupan je samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišno knjižnim i katastarskim uredima, te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

 
Dana 16. lipnja 2014. godine 'One Stop Shop' podsustav za ZIS pušten je u produkciju. Korisnici su dobili jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišnih knjiga i katastra te pregleda statusa predmeta.

 

Dokumenti