Samostalna služba za drugostupanjski postupak

Samostalna služba za drugostupanjski postupak donosi rješenja u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, predlaže mjere za unapređenje katastra uočene u drugostupanjskom postupku. Sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose Središnjem uredu, a vezano je za područje rada Samostalne službe, po potrebi obavlja poslove zastupanja Uprave u upravnim sporovima, daje upute i prati izvršavanje poslova zastupanja Uprave u upravnim sporovima, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa , stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema stručna mišljenja i nacrte zakonskih i provedbenih propisa , te izrađuje stručne upute za njihovu provedbu, Izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu i dostavlja ih glavnom ravnatelju, te surađuje s drugim tijelima državne vlasti.

Voditeljica Samostalne službe za drugostupanjski postupak Sonja Horak Abramović, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Telefonski upiti za građane i druge stranke: 
Svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati  

Kontakt broj sektora: 01/6165 435