Sektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekcijuSektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra infrastrukture te daje stručne upute, mišljenja i objašnjenja za provedbu propisa, izrađuje prijedloge godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, organizira i prati uspostavu jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, iz područja katastra infrastrukture provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.


Načelnica sektora Ariana Bakija Lopac, dipl. ing. geod.

Kontakt broj sektora: 01/6165 451