Sektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće posloveSektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove obavlja poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna za trogodišnje razdoblje u svom dijelu razdjela uključujući koordinaciju s drugim ustrojstvenim jedinicama, priprema izmjene i dopune plana proračuna/financijskog plana, preraspodjelu planiranih sredstava tijekom proračunske godine, prati ostvarenje plana, izrađuje izvješća o ostvarenju, trošenju proračunskih sredstava, izrađuje propisana financijska, statistička i druga izvješća sukladno propisima, u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi računa o potraživanjima, koordinira upravljanje rizicima, obavlja poslove iz područja računovodstva. Izrađuje, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, plan nabave za tekuću financijsku godinu i izmjene plana po potrebi, prati realizaciju plana nabave, izrađuje potrebna izvješća i objave te evidencije vezano za nabavu. Prati stanje i razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira samoprocjenu sustava kontrola, priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika te prijedlog za otklanjanje slabosti. U Sektoru se provode, sukladno propisima, poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, pismohrane, prijepisa i umnožavanja materijala, e-pisarnice, poslovi u vezi zaštite arhivskog i registraturnog gradiva, poslovi ugovaranja i vođenja evidencije o poslovnim prostorima i brige o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, poslovi vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama, etičkog ponašanja službenika, zaštite na radu, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.


Načelnica sektora Ivanka Kraljević, dipl.oec.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 482