Sektor za katastarski sustavSektor za katastarski sustav prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, priprema i provodi katastarske izmjere, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru i novo uspostavljene katastarske operate, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u baze katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, upravlja domenskim dijelom Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE), priprema prijedloge poslovnih odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i SDGE-a, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.


Načelnica sektora Branka Vorel Jurčević, dipl. ing. geod.

Kontakt broj sektora: 01/6166 505