Sektor za katastarski sustav

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za katastarski sustav koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za katastarski sustav prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u baze katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, priprema prijedloge poslovnih Odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i Bazu zemljišnih podataka, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe.


Načelnica sektora Ariana Bakija Lopac, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6166 521, 01/6165 451