Sektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicuSektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu registra zgrada, vodi evidenciju o državnoj granici na kopnu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica i registra zgrada, organizira i prati poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istraživanju i prikupljanju potrebne dokumentacije, analizira i priprema stručne i tehničke podloge za pregovore sa susjednim zemljama, priprema, sklapa i provodi izvršavanja međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslova za potrebe rada savjeta za granicu Vlade Republike Hrvatske, provodi nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave o granicama područja, naselja te o imenima naselja, ulica i trgova, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.


Načelnica sektora Irena Magdić, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 457, 01/6165 478